SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

BAZI YENİ DİNÜKLEER BAKIR(II) SCHİFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Bülent DEDE

Özet


Özet: Bu çalışmada. mononükleer bakır(II) Schiff bazı kompleksine bakır(II),
mangan(II), kobalt(II) ve nikel(II) metal tuzlarının ilavesiyle dört yeni homo- ve
heterodinükleer bakır(II) kompleksi sentezlenmiştir. Sentezlenen tüm komplekslerin
yapıları elementel analiz, manyetik sussebtibilite, molar iletkenlik, FT-IR ve ICP-OES
çalışmalarıyla aydınlatılmıştır. Metal komplekslerin elementel analiz, stokiyometrik ve
spektroskopik verileri, dinükleer bakır(II) komplekslerde metal:ligand oranının 2:1
olduğunu ve bu komplekslerde bakır(II) iyonlarının Schiff bazları ve oksimlerdeki azot
atomlarıyla koordinasyona girdiğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Schiff baz, oksim, bakır kompleksleri, dinükleer
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME NOVEL DINUCLEAR
COPPER(II) SCHIFF BASE COMPLEXES
Abstract: In this study, four novel homo- and heterodinuclear copper(II) complexes
were synthesized by the addition of metal salts of copper(II), manganese(II), cobalt(II)
and nickel(II) to the mononuclear copper(II) Schiff base complex. Synthesized all
complexes were characterized by elemental analyses, magnetic susceptibility, molar
conductivity, FT-IR and ICP-OES studies. Elemental analyses, stoichiometric and
spectroscopic data of the metal complexes indicated that the metal:ligand ratio of
dinuclear copper(II) complexes were found to be 2:1 and those Cu(II) ions are
coordinated to the nitrogen atoms of the Schiff bases and oximes.
Key words: Schiff base, oxime, copper complexes, dinuclear

Tam Metin: PDF