SDÜ Fen Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2008)

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

Ahmet AYDIN

Özet


Özet: Praseodimyum (III) nitrat hekzahidrat [Pr(NO3)3.6H2O] (4) ile ditiyofosfonik asit
[Ar(RO)PS2]- [Ar: p-C6H4OMe, R: Et, nPr] anyonlarının (3a-b) stokiometrik oranda
THF ortamındaki reaksiyonundan paramagnetik, Pr3+ kompleksleri (5a-b) hazırlandı.
Hazırlanan, bileşiklerin yapıları; element analizi, FT-IR, [1H, 13C, 31P] NMR
spektroskopisi ve magnetik süsseptibilite ölçümleri ile aydınlatıldı
Anahtar kelimeler: Ditiyofosfonat, ditiyofosfonik asit, organoditiyo bileşikleri,
lantanit kompleksleri, praseodimyum(III) kompleksleri
SPECTROSCOPIC INVESTIGATIONS OF PARAMAGNETIC
PRASEODYMIUM(III) COMPLEXES OF SOME DITHIOPHOSPHONATES
O-ALKYL ESTERS
Abstract: Paramagnetic Pr3+ complexes (5a-b) have been prepared by reacting
praseodymium(III) nitrate hexahydrate [Pr(NO3)3.6H2O] (4) with dithiophosphonic
acids [Ar(RO)PS2]- [Ar: p-C6H4OMe, R: Et, nPr] (3a-b) stoichiometrically in THF
solution (5a-b). Compounds were characterized by elemental analysis, FT-IR, [1H, 13C,
31P] NMR spectroscopy and magnetic susceptibility.
Key words: Dithiophosphonate, phosphonodithioic acids, organothio compounds
lanthanide complexes, praseodymium(III) complexes

Tam Metin: PDF