Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

Dergimizin bütün hakemlik ve yayıncılık işlemleri elektronik sistem üzerinden yürütülmektedir. Dergimize yayın göndermek isteyen yazarların öncelikle dergimizin “web sitesine” girerek “kayıt” ekranından üye olmaları gerekmektedir. Kayıtlı yazarlarımız sisteme “giriş” yaptıktan sonra, “yazım kurallarımız” doğrultusunda hazırladıkları makalelerini hakem önerilerini de içeren “üst yazı ve telif devir” formu ile birlikte sisteme yüklemelidirler.
Makaleler hazırlanırken, uluslararası “kısaltmalar ve birim sembolleri”nin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Yazım kuralları

Makale A4 sayfa boyutunda, 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve düz metin şeklinde hazırlanmalıdır. Zorunlu olmadıkça hiçbir özel format kullanılmamalıdır. Makaleye sayfa ve satır numarası eklenmelidir. Diğer hususlar için lütfen aşağıdaki açıklamalara bakınız:

Kapak sayfası: Kapak sayfasında sırasıyla makale başlığı, yazar adı soyadı, yazar iletişim bilgileri yer almalıdır.

Başlık ve özet (Türkçe ve İngilizce): Özet, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı, kısaca araştırmanın gerekçesini, amaçlarını, uygulanan yöntemi, sonuç ve önerileri içermelidir. Özet sonuna 3-6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler eklenmelidir.

Ana metin: Makale ana metni tek satır aralıklı olarak yazılmalı, çizelge ve şekillerle birlikte toplam 15 sayfayı geçmemelidir. Konu başlıkları 1., 1.1., 1.1.1., şeklinde numaralandırılmalıdır.

Dipnotlar: Metin içerisinde dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Çizelge ve şekillerde ise gerekli olması halinde ilgili objenin altında kullanılabilir.

Semboller ve kısaltmalar: Birim sembolleri Uluslararası Birimler Sistemine (The International System of Units; SI) uygun olmalıdır. Kısaltmalar ise metin içerisinde ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır.

Çizelgeler ve şekiller: Bütün çizelge ve şekiller (grafik, fotoğraf, harita vb.) metin içerisinde atıf sıralarına göre ardışık olarak numaralandırılmalı ve metnin sonuna eklenmelidir. Çizelgelerin üzerinde ve şekillerin altında başlıkları yer almalıdır. Çizelge ve şekiller mümkün olduğu kadar sade olmalı, içerilerindeki metin, rakam, sembol vb. unsurlar hem elektronik ortamda hem de kağıt baskıda net olarak görünür ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller en az 300 dpi çözünürlüğünde ve 8,15 ya da 17 cm genişliğinde hazırlanmalıdır. Şekillerde kullanılan karakterler Times New Roman yazı tipinde ve 8 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Kaynaklar: Metin içinde geçen kaynaklar yazarların soyadları ve yayın yılı ile birlikte verilmelidir (Örnek: Oliver vd., 1996; Boydak ve Çalıkoğlu, 2008). Metin sonundaki kaynaklar önce alfabetik sonra kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır. Bir yazarın aynı yılda birden fazla yayınına atıf yapılmışsa, bu kaynaklar yayın yılından sonra gelecek a, b, c… harfleriyle ayrılmalıdır (Örnek: Jensen, 1998a; 1998b; 1999). Genel kabul görmüş ilkelere uygun olarak, kaynakçadaki her bir yayının yazarı, yayın yılı, başlığı, yayıncısı, sayfa numarası ve gerekli diğer bilgileri verilmelidir.

Elektronik kaynaklar: Sıradan bir internet sitesi gibi güvenilirliği ve devamlılığı şüpheli olan elektronik belgeler kaynak olarak tercih edilmemelidir. Eğer kullanılacaksa, elektronik kaynaklar da basılı kaynaklar gibi düşünülmeli; yazar, yayın yılı, makale veya internet sayfasının başlığı, yayıncı adı ve yeri verilmelidir. Sadece çevrimiçi yayın yapan dergilerde DOI numarası da kaynağın sonuna eklenmelidir.

Örnekler

Periyodik dergilerde makale / Article in periodical journals

• Binkley, D., Stape, J.L., Ryan, M.G., 2004. Thinking about efficiency of resource use in forests. Forest Ecology and Management, 193: 5-16.

• Acar, H.H., Ünver, S., 2012. Tomrukların oluk içerisinde traktör gücü ile kontrollü kaydırılması (TOKK-T) yönteminde iş verimliliği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 97-102.


Kitap / Book

• Boydak, M., Çalıkoğlu, M., 2008. Toros Sedirinin (Cedrus libani A. Rich) Biyolojisi ve Silvikültürü. Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayını, Lazer Ofset Matbaası, Ankara.

• Oliver, C.D., Larson, B.C., 1996. Forest Stand Dynamics. John Wiley and Sons, New York.


Kitapta bölüm / Reference to a chapter in an edited book

• Little, C.H.A., Pharis, R.P., 1995. Hormonal control of tree stem growth. In: Gartner, B.L. (Ed.), Plant Stems: Physiology and Functional Morphology, Academic Press, New York, pp. 281-319.

• Moore, S.E., Allen, H.L., 1999. Plantation forestry. In: Hunter, M.L. Jr., (Ed.), Maintaining Biodiversity in Forested Ecosystems, Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 400-433.


Tez / Thesis and dissertation

• Gurlevik, N., 2002. Stand and soil responses of a loblolly pine plantation to midrotation fertilization and vegetation control. PhD Dissertation, North Carolina State University, NC, USA.

• Işık, F., 1998. Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) genetik çeşitlilik, kalıtım derecesi ve genetik kazancın belirlenmesi. Doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.


Konferans bildirisi / Conference proceedings

• Erdönmez, C., Ok, K., 2009. Özel ağaçlandırmaları etkileyen sosyo-ekonomik etkenler. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s. 74-80.

• Erkan, N., 2002. Growth performance of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) in natural forest and plantation in Turkey. Proceedings of IUFRO Meeting: Management of Fast Growing Plantations, 11-13 September 2002, Izmit, Turkey, pp. 67-74.


Elektronik kaynak / Electronic reference

• FAO, 2011. Fact and figures: Forest cover. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, http://www.fao.org/forestry/28808/en/, Accessed: 22.12.2012.

• OGM, 2009. Ormancılık istatistikleri 2009. Resmi istatistik programı kapsamındaki ormancılık istatistikleri, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, http://web.ogm.gov.tr/Dkmanlar/istatistikler/ormancilik_ist_2009.pdf, Erişim: 06.02.2013.

• Adam, M.C., Kneeshaw, D., Beckley, T.M., 2012. Forestry and road development: direct and indirect impacts from an Aboriginal perspective. Ecology and Society 17(4):1, http://dx.doi.org/10.5751/ES-04976-170401.
Kısaltmalar ve semboller hakkında ek bilgiler

Bilimsel yazılarda kullanılan sembol ve kısaltmaların herkes tarafından kabul edilir ve kolay anlaşılır olması hem bilimde evrenselliğin gereği hem de okuyucunun yazıyı doğru anlayabilmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan, dergimize gönderilen yazıların Türkçe yazım kurallarına uygunluğu yanında uluslararası birim sembollerine (SI units) de uygun olması gerekmektedir.

Birim sembollerinin kullanılmasında sıkça rastlanan bazı hatalar şunlardır:

• Ağırlık ölçüsü olarak “gram” için g yerine gr kullanılması,

• Alan ölçüsü olarak “hektar” için ha yerine Ha kullanılması,

• Sembollerin arkalarına ‘nokta’ konulması,

• Rakamla sembol arasına bir boşluk bırakılmaması,

• Ondalık sayılarda kullanılan nokta (.) veya virgül (,) konusunda metin içerisinde tutarlı olunması


Birim sembollerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir:

• Birim sembolleri küçük harflerle yazılır, ancak özel isimden türetilmişse ilk harfi büyük yazılır

metre - m, Paskal - Pa

• Cümle içinde sembollerin açılımı yazıldığında baş harfleri küçük olmalıdır

10 metre, 25 hektar

• Semboller kısaltma değildir, cümle içinde arkalarına nokta almazlar

2 metre - 2 m, 100 mililitre - 100 mL

• Semboller ile takip ettikleri değerler arasında bir boşluk bırakılmalıdır, ancak açı belirten derece işareti ile değer arasında boşluk bırakılmaz

15 watt - 15 W, 88 santigrad derece - 88 °C, 73 derece - 73°

• Ondalık işareti olarak Türkçede virgül önerilmektedir. Ancak gerek görülürse, metin içerisinde baştan sona tutarlı olmak kaydıyla nokta da kullanılabilir

1587,09 kg/ha ya da 1587.09 kg/ha

• Üçten fazla basamaklı rakamlar boşluk kullanarak üçlü gruplara ayrılabilir, nokta veya virül ondalık ayracı ile karıştırılabildiğinden tercih edilmemelidir

85 000 ha

• Sıfırdan küçük sayılarda ondalık işaretinden önce mutlaka sıfır (0) kullanılmalıdır

.46 m değil 0.46 m olmalı


Kısaltmalarda ise TDK’nun önerdiği genel ilkeler şu şekildedir

• Geleneksel olarak nokta ile kullanılan bazı kısaltmalar dışında, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.), Türkçe (T.)

SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi ), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), BM (Birleşmiş Milletler), GD (güneydoğu)

• Kelime kısaltması şeklinde olanlar ise genelde sonuna nokta alır.

İng. (İngilizce), Prof. Dr. (profesör doktor), çev. (çeviren), s. (sayfa), No. (numara), sa. (saat), dk. (dakika)

• Sonunda nokta bulunan kısaltmalar ile üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

m2ye (metrekareye), vb.leri (ve benzerleri), kg’dan (kilogramdan)
İletişim bilgileri
Türkiye Ormancılık Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta. Tel: 0246-211 3951, Faks: 0246-237 1810
E-posta: mehmetkorkmaz@sdu.edu.tr, URL: http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduofd

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Lütfen makalenizin yazarlar için rehber kısmında yer alan yazım kurallarına uygun olduğundan emin olunuz.
  2. Dergimize gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olmalıdır.
  3. Makale konusunda uzman hakemlerin de önerildiği üst yazı formumuz doldurularak ek belge olarak sisteme yüklenmelidir.
  4. Özetin sisteme yüklenmesi sırasında anahtar kelimeler de aynı alana girilebilir.
  5. Makalede kullanılan tablo ve şekillerin kolay anlaşılır, okunaklı ve baskıya uygun olduğundan emin olunuz.
  6. Makalede kullanılan birim sembolleri ve kısaltmaların uluslararası kurallara uygun olduğundan emin olunuz.
 

Telif Hakkı Konusunda

Çalışmada adı geçen yazarlar, yayımlanmak üzere gönderilen eserin orijinal olduğunu, başka bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını kabul eder ve eserin yayın haklarını Türkiye Ormancılık Dergisine devrederler.