DUYURU: Artık DergiPark'tayız !, Sayı: 2 (2006)

ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNDE OPERASYONEL PLANLAMA YÖNTEMİ

Mehmet EKER, Hulusi ACAR

Özet


Operasyonel planlama; belirli bir alandaki ormancılık operasyonlarını sürdürmek için işgücü, para ve zaman girdilerini kullanarak gerekli olan orman kaynaklarına erişimi, kullanılmasını, yenilenmesini ve korunmasını olanaklı kılan metotlar, programlar ve sorumluluklar bütününü kapsayan bir üretim planlaması yaklaşımı olup hiyerarşik planlama yönteminin, son aşamasıdır. Odun hammaddesi üretimine ilişkin kısa vadeli, detay uygulama planını ortaya koyabilen, ortalama üretim maliyetlerini ve meşcere zararlarını azaltabilen, orta ve uzun vadedeki amaçlara uygun, zaman ve konumsal duyarlılığı olan planlara ve bu nedenle de operasyonel planlamaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmada; operasyonel planlamanın yöntembilimi tanıtılmış, planlamanın temel adımları sıralanmış, benzer bir planlama yönteminin Türkiye ormancılığında uygulanabilmesi için yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcılara yol gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Operasyonel planlama, odun üretimi, matematiksel modelleme, Analitik Hiyerarşi Süreci

Tam Metin: PDF