SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 (2006)

Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde; tramadol ile intravenöz hasta kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması

Mehtep Tunç, Fatma Ulus, Uğur Göktaş, Hilal Günal Sazak, Eser Şavkılıoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Mart; 13(1)
Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde; tramadol ile intravenöz hasta kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması

M.Tunç, F.Ulus, U.Göktaş, H.(Günal) Sazak, E.ŞavkılıoğluÖzet

Bu çalışmada; torakotomi sonrası ağrı tedavisinde intravenöz Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) ve devamlı infüzyonla kullanılan tramadolün analjezik etkisi, analjezik tüketimi ve yan etkileri açısından karşılaştırılması amaçlandı. Etik kurul onayı alındıktan sonra, elektif torakotomi planlanan 33 erişkin olgu çalışmaya dahil edildi. GrupI (G 1)’de iv HKA ile tramadol; 100 mg yükleme dozu, 20 mg bolus doz, kilitli kalma süresi 5 dk, dört saatlik doz 300 mg olacak şekilde uygulandı. Grup II (G 2)’de hastalara 3 mg.kg-1 yükleme dozunu takiben 0,35 mg kg-1sa-1 devamlı infüzyon uygulandı.Vizüel analog skala (VAS) I (istirahat halinde) ve VAS II (öksürürken), sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, kalp atım hızı, solunum sayısı, periferik oksijen saturasyonu, sedasyon derecesi, yan etkiler ve total tramadol tüketimi 15., 30., 60. dakikada, 4., 6., 12. ve 24. saatlerde kaydedildi. Her iki grupta yükleme dozunu takiben 15.dk’dan başlayarak bütün zamanlarda başlangıç değerine göre VAS I ve VAS II değerlerinde anlamlı bir düşme gözlendi (p0.05). G1’deVAS I’in 30.dk, 1. sa değerleri ve VAS II’nin 12. sa değeri anlamlı derecede yüksek; VAS II’nin 24. sa değeri anlamlı derecede düşük bulundu (p

Tam Metin: PDF