SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 (2006)

Metamizol sodyumun sıçan karaciğer, böbrek ve akciğer dokuları üzerine etkisi

Alpaslan Gökçimen, Meltem Özgüner, Dilek Bayram, Mehmet Ural, Osman Sulak

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Mart; 13(1)Metamizol sodyumun sıçan karaciğer, böbrek ve akciğer dokuları üzerine etkisi

Alpaslan Gökçimen, Meltem Özgüner, Dilek Bayram, Mehmet Ural, Osman Sulak


Özet

Metamizol sodyum (MS) aminopirinin 4 . metilaminoetanosülfat türevi olup, dipiron olarak da bilinmektedir. Bir ön ilaç olması dolayısıyla, yapılan in-vitro çalışmalarda siklooksijenaz enzimini etkilemez. Bu çalışmada, kas içine verilen metamizolün sıçan karaciğer, akciğer ve böbrek dokuları üzerine ışık mikroskobu bazında etkileri araştırıldı. Çalışma grubundaki hayvanlara 5 gün boyunca günlük 200 mg dozda metamizol verildi ve her gün, bir gruptaki ikişer hayvan açıldı. Kontrol ve deney gruplarında 10.ar hayvan bulunmaktaydı. Eter anestezisi altında, hayvanlardan doku ve kan örnekleri alındı ve histopatolojik inceleme uygulandı. Kontrol ve deney grupları arasında, istatistiki yönden anlamlı bir farklılık yoktu. Dolayısıyla, buradan metamizolün veya benzeri steroid olmayan antienflamatuvar (NSAII) ilaçların kısa vadede güvenilir bir şekilde kullanılabileceği sonucuna ulaştık.


Anahtar kelımeler: Metamizol, sıçan dokuları, histopatoloji


Abstract

Effects of metamızol sodıum on lıver, kıdney and lung tıssues of the rat


Metamizol sodium (MS) is a 4-methylaminoethansulphate derivative of aminopirine and also known as dipyrone. As it is a pro-drug, it does not affect cyclooxygenase enzyme during in vitro studies. In this study, effects of intramusculary administered metamizol were investigated. 200 mg / day metamizol was applied for 5 days and two animals from each group were decapitated on each day. There were 10 animals in both experiment and control groups. Tissues and blood samples were taken under ether anesthesia and histopatgological examination was performed. There was no statistically significant difference between the experiment and control groups. Thus, we have concluded that metamizol or similiar NSAI drugs may be used securely in short-term.


Key words: Metamizole, rat tissues, histopathology

Tam Metin: PDF