SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2006)

Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında Escherichia coli ve antibiyotik direnci

Hasan Çetin, Faruk Öktem, Ahmet R. Örmeci, Birdal Yorgancıgil, Güler Yaylı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Haziran; 13(2)


Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında Escherichia coli ve antibiyotik direnci


Hasan Çetin, Faruk Öktem, Ahmet R. Örmeci, Birdal Yorgancıgil, Güler Yaylı


Özet

EGb 761.in Mannitol ve U74389F ile karşılaştırmalı olarak serebral iskemi üzerine koruyucu rolü

Amaç: Çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonları ve antibiyotik direnci halen önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada E. coli ile gelişen idrar yolu enfeksiyonunda antibiyotik direncini ve yıllar içinde antibiyotik direncinde gelişen değişiklikleri ortaya çıkarmayı amaçladık. Yöntem: İdrar yolu enfeksiyonu olan çocukların mikrobiyolojik sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirdik. Bulgular: İki yılda E. coli ile gelişen toplumdan kazanılmış idrar yolu enfeksiyonu olan 132 çocuk vardı. Ampisiline %79, ampisilin-sulbaktama %63.2, amoksisilin klavunata %53, ko-trimoksazole %82.2, gentamisine %6.6, netilmisine %10, amikasine %11.5, sefuroksime %21.9 ve seftriaksona %6.8 oranında direnç saptandı. Ko-trimoksazole karşı dirençte 3 yıl içinde anlamlı artış görüldü (p

Tam Metin: PDF