SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2006)

Fibromyalji’li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Mahmut Yener, Selami Akkuş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Haziran; 13(2)


Araştırma Makalelesi


Fibromyalji’li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Mahmut Yener, Selami AkkuşÖzet


Son zamanlarda yapılan çalışmalar düşük D vitamini düzeyleri ile nonspesifik kas iskelet sistemi semptomları arasında ilişki olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmanın amacı fibromyaljili hastalarda D vitamini ve parathormon düzeylerini araştırmak ve bu değerlerin yaş, ırk, deri rengi, iklim, enlem özellikleri açısından aynı olan kontrol grubu değerleri ile karşılaştırmaktır. Çalışmaya 34 fibromiyaljili premenopozal kadın ve 34 sağlıklı premenopozal kadın alındı. Serum parathormon düzeyleri fibromiyaljili hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu. D vitamini düzeyleri fibromiyaljili grupta düşük bulunmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Fibromiyaljili hastalarda yüksek parathormon düzeylerini izah edemiyoruz. Bu nedenle fibromiyaljide parathormonun rolünü araştıran daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.


Anahtar kelımeler: Fibromyalji, D vitamini, Parathormon


Abstract


Serum 25-hydroxy vitamin D and parathormon levels in patients with fibromyalgiaRecent studies reported that low vitamin D levels are related to nonspesific musculoskeletal symptoms. The aim of this study was to investigate the vitamin D and parathormon levels in premenopousal women with fibromyalgia and to compare with control group who are similar according to age, race, skin color, climate and latitute with the study group. The study group consists of 34 premenopausal women with fibromyalgia and the control group consists of 34 healty premenopausal women. Serum parathormon levels were found significantly higher in fibromyalgia group than the control group. Despite vitamin D levels were lower in fibromyalgia group this difference was not found statistically significant. We could not explain high level of parathormon in patients with fibromyalgia, so further studies are needed to investigate the role of parathormon in fibromyalgia.


Key words: Fibromyalgia, Vitamin D, Parathormon

Tam Metin: PDF