SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2006)

Akciğerlerin aksesuar fissürleri

Cenk Kılıç, Necdet Kocabıyık, Bülent Yalçın, Yalçın Kırıcı, Fatih Yazar, Hasan Ozan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Eylül; 13(3)


Akciğerlerin aksesuar fissürleri


Cenk Kılıç, Necdet Kocabıyık, Bülent Yalçın, Yalçın Kırıcı, Fatih Yazar, Hasan Ozan
SDÜ Tıp Fak Derg, 2006 Eylül; 13(3):12-16Özet


Bu çalışmanın amacı akciğerlerin aksesuar fissürlerini sınıflamak ve daha önce değişik yöntemlerle yapılmış olan çalışmalarda bildirilen bulgularla karşılaştırarak değerlendirmekti. Bu amaçla, erişkin kadavralardan alınan 30 çift insan akciğeri incelendi. Çalışmamızda, kadavraların 12’sinde toplam 13 aksesuar fissür gözlendi. En sık rastlanan aksesuar fissür, sağ alt aksesuar fissürdü (%20). İkinci sıklıkla rastlanan aksesuar fissür ise, sol horizontal fissürdü (%6,66). Sağ akciğer alt lobundaki anterior ve lateral bazal segmentler arasındaki aksesuar fissür, azygos fissürü, orta lobun medial ve lateral segmentleri arasındaki aksesuar fissür, üst ve alt lingular segmentler arasındaki aksesuar fissür ve üst aksesuar fissür eşit sıklıkta (%3,33) bulundu. Akciğerlerin aksesuar fissürlerinin varlığı, pulmoner lobektomi ve torakoskopik segmentektomi için operasyon öncesi stratejiyi değiştirebilir. Bulgularımız literatürde rapor edilen diğer çalışmalarla uyumludur. Ancak, sol akciğerlerden birisinde iki adet aksesuar fissür ve fissura obliqua gözlendi. Bu nedenle akciğer dört loblu bir görünümdeydi. Literatürde böyle bir vakaya rastlayamadık.Anahtar kelimeler: Akciğer, Aksesuar fissür, Varyasyon.Abstract


Accessory fissures of the lungsThe purpose of this study was to classify the accessory fissures of the lung and to assess and compare with the results of previous studies which were performed by different methods. For this purpose, 30 pairs of lungs from adult cadavers were investigated. In our study, 13 accessory fissures was seen in 12 cadavers. The most common accessory fissure was the right inferior accessory fissure (20%). The second most common accessory fissure was the supernumerary left horizontal fissure (6,66%). The accessory fissure between the anterior and lateral basal segments of the right inferior lobe, azygos fissure, the accessory fissure between the medial and lateral segments of the right middle lobe, the accessory fissure between the superior and inferior lingular segments and the left superior accessory fissure were seen in equal frequencies (%3,33). Presence of accessory fissures in lungs may alter preoperative strategy for pulmonary lobectomy and thoracoscopic segmentectomy. Our findings is consistent with studies in the literature. But, one of the left lungs is included two accessory fissures and oblique fissure. Therefore the lung had a four-lobed appearence. We could not find a similar case in literature.Key words: Lung, Accessory fissure, Variation.

Tam Metin: PDF