SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 4 (2006)

2000-2004 yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci

Onur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Cemile Uyar, Canan Demir, Güler Yaylı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Aralık; 13(4)2000-2004 yılları arasında izole edilen üropatojen

Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnciOnur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Cemile Uyar, Canan Demir, Güler YaylıÖzetÜriner sistem infeksiyonları antimikrobiyallere artan direnç oranı ile birlikte en sık görülen infeksiyonlar arasındadır. Bu çalışmanın amacı Ocak 2000 ile Ocak 2004 arasında üriner sistem infeksiyonlu hastalardan izole edilen Escherichia coli izolatlarının direnç değişimlerini saptamaktır. Çalışma retrospektif olarak planlanmıştır. Izole edilen 457 üropatojen Escherichia coli suşunun ampisilin, amoksisilin-klavulonat, sefuroksim, seftizoksim, seftriakson, seftazidim, sefotaksim, aztreonam, gentamisin, amikasin, tobramisin, netilmisin, trimetoprim-sülfametoksazol, norfloksasin, siprofloksasin, sefoperazon-sulbaktam ve imipeneme karşı duyarlılıkları değerlendirildi. Ampisilinin % 66.4 ile en yüksek, imipenemin ise % 1 ile en düşük dirençli olduğu gösterildi. Yıllara göre karşılaştırıldığında amoksisilin-klavulonat, sefuroksim, seftizoksim, seftriakson, seftazidim, sefotaksim, aztreonam, gentamisin, tobramisin, norfloksasin, siprofloksasin ve sefoperazon- sulbaktamda direnç artışları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p

Tam Metin: PDF