SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2007)

Comparison of polimerase chain reaction and serological methods in the diagnosis of hepatitis C virus infection

Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Ali K. Adiloğlu, Mustafa Demirci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Mart; 14(1)


Comparison of polimerase chain reaction and serological methods in the diagnosis of hepatitis C virus infectionSelçuk Kaya, Buket Cicioğlu-Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Ali K. Adiloğlu, Mustafa DemirciSüleyman Demirel University Medical School Medical Microbiology Department, Isparta, Turkey.ÖzetHepatit C Virus infeksiyonu tanısında polimeraz zincir reaksiyonu ve serolojik yöntemlerinin karşılaştırılmasıHepatit C virus (HCV) infeksiyonunun tanısı, serolojik olarak anti-HCV veya moleküler yöntemlerle HCV RNA’nın tespitiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada HCV infeksiyonu tanısında polimeraz zincir reaksiyonu ve serolojik yöntemlerinin yerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 87 hasta alındı. HCV RNA real time PCR (GeneAmp 5700 Sequence Detection System) ile tespit edildi. Seksenyedi hastanın 30 (%34.5)’unda HCV RNA ve 60 (%69)’ında anti-HCV pozitifliği tespit edildi. HCV antikorları pozitif hastaların 14’ünde antikor titreleri 2.5 U/ml’nin altında bulundu. Düşük titreli hastaların hiçbirinde HCV RNA pozitifliği saptanmadı. Antikoru negatif hastaların hepsinin HCV RNA’ları da negatifti. Ayrıca HCV RNA pozitif hastaların hepsinin HCV antikorları da pozitifti. HCV antikorları negatif tüm hastalarda HCV RNA’nın da negatif olması göz önünde bulundurulursa rutin tarama amaçlı işlemlerde güvenilir bir ELISA tekniği ile anti-HCV antikorunun araştırılmasının kişinin HCV virusu ile infekte olup olmadığını belirlemede yeterli olacağı düşünülebilir. Diğer yandan anti-HCV antikorları tespit edilen serumların öncelikle ELISA ile tekrar çalışılması ve hastalığın doğrulanması için HCV RNA testlerinin yapılması gerektiği düşünülmektedir. ELISA ve PCR metodlarının birlikte kullanılması pozitif sonuçların doğrulanmasına ve erken tanıya yardımcı olacaktır.Anahtar kelimeler: Hepatit C virus, polimeraz zincir reaksiyonu, anti-HCV

Abstract

Diagnosis of HCV infection depends on detecting anti-HCV antibody (HCV-Ab) through serologic methods or on detecting of HCV RNA with molecular methods. The aim of this study was to evaluate the use of serological methods and polymerase chain reaction (PCR) for the diagnosis of HCV infection. A total of 87 patients were studied. HCV RNA was detected by real time PCR with GeneAmp 5700 Sequence Detection System. Thirty (34.5%) of 87 patients were HCV RNA positive and 60 (69%) were HCV-Ab positive. Fourteen of the HCV-Ab positive patients had low antibody titers (below 2.5 U/ml). None of these was found as HCV RNA positive. All of HCV-Ab negative patients were HCV RNA negative and all of the HCV RNA positive cases were HCV-Ab positive also. Since HCV RNA was negative in all of HCV Ab negative patients, it can be suggested that HCV-Ab detection by a reliable ELISA technique in the routine procedure is sufficient to determine HCV infection . On the other hand, low titer positive HCV-Ab cases must be restudied by ELISA, and PCR for HCV RNA confirmation. By using ELISA and PCR methods at the same time would help to confirm the positive results and early diagnosis.Key words: Hepatitis C virus, polimerase chain reaction, anti-HCV

Tam Metin: PDF