SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3 (2007)

Erişkin albino fare (mus musculus)’de bazı peptitlerin trake, bronkus ve bronkulus mukozasındaki immunohistokimyasal lokalizasyonları

Kenan Çınar, Emel Demirbağ

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Eylül; 14(3)Erişkin albino fare (mus musculus)’de bazı peptitlerin trake, bronkus ve bronkulus mukozasındaki immunohistokimyasal lokalizasyonlarıKenan Çınar, Emel DemirbağSüleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü IspartaÖzetBu çalışmada erişkin albino farelerde (Mus musculus) trake, bronkus ve bronkulus (bronkulus verus ve respiratoryus) mukozasında kalsitonin gen ilişkili peptit (Calcitonin Gene-Related peptide=CGRP), serotonin (5-HT) ve endotelin (Endothelin=ET) salgılayan hücrelerin lokalizasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. CGRP immunoreaktif hücrelerin trake, bronkus ve bronkulus respiratoryuslarda ET ile 5-HT’ye göre en fazla olduğu, fakat bu hücrelerin bronkulus veruslarda ise eşit dağılım gösterdiği tespit edildi. Bu peptitler, endokrin hücreler dışında musculus transversus trachea ile trake, bronkus ve bronkulus verus subepitelyal sinir fibrillerinde de tespit edildi. Aynı zamanda bu immunoreaktivitelere bazı kan damarları, bağ dokusu, alveolar parenşim ve trakeal ganglionlarda da rastlandı.Anahtar Kelimeler: Trake, bronkus, bronkulus, immunohistokimya, Mus musculusAbstractThe ımmunohıstochemıcal localızatıons of some peptıdes in mucosa of trachea, bronchus and bronchulus in adult albıno mouse (mus musculus)In this study, localizations of cells that secrete Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP), Serotonin (5-HT) and Endothelin (ET) in mucosa of trachea, bronchus and bronchulus (bronchulus verus and respiratorius) were purposed in adult albino mouse (Mus musculus). It was observed that intensity of CGRP-immunoreactive cells was more numerous than ET and 5-HT in trachea, bronchus, bronchulus respiratorius but these cells had similar distribution in bronchus verus. These peptides detected not only in the endocrine cells, but also in subepithelial nevre fibers of musculus

transversus trachea, trachea, bronchus and bronchulus verus. Also these immunoreaktivities were found in some blood vessels, connective tissue, alveolar parenchima and tracheal ganglions.Key Words: Trachea, bronchus, bronchulus, immunohistochemistry, Mus musculus

Tam Metin: PDF