SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4 (2007)

The effects of adenosine on plasma homocysteine levels and some other biochemical parameters

Günfer Turgut, Simin Rota, Hülya Aybek, Sebahat Turgut, Seelahattin Sert, Osman Genç

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2007 Aralık; 14(4)


The effects of adenosine on plasma homocysteine levels and some other biochemical parametersGünfer Turgut*, Simin Rota**, Hülya Aybek**, Sebahat Turgut*, Selahattin Sert**, Osman Genç*

*Pamukkale University Faculty of Medicine Departments of Physiology, Denizli, Turkey

**Pamukkale University,Faculty of Medicine, Departments of Biochemistry Denizli, TurkeyÖzetAdenozinin Plazma Homosistein ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri.Adenozin kardiyovasküler hastalıkların fizyolojisi ve gelişiminde önemli bir role sahiptir. Bazı klinik ve epidemiyolojik çalışmalar ateroskleroz gelişiminde yüksek plazma homosistein düzeylerinin önemini ortaya koymuştur. Yüksek plazma homosistein düzeylerinin koroner, kardiyovasküler ve periferik damar hastalıklarında bağımsız bir risk faktörü olduğu da gösterilmiştir. Bu çalışmada, ekzojen olarak adenozin verilmesinin plazma homosistein düzeylerine ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine olan etkisi araştırıldı. 20 yetişkin Balb-c cinsi sıçan çalışmaya dahil edildi. Deney grubuna (n=10) 0,2 ml intraperitoneal yolla 3 gün (2 kez/gün) 30 mg/kg adenozin verildi. Kontrol grubuna (n=10) ise 0.2 ml 0.09% NaCl aynı yolla uygulandı. Eter anestezisi altında intrakardiyak yoldan alınan kan örnekleri heparinli tüplere konuldu. Plazma homosistein, total kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid, C-reactif protein, alkalen fosfataz, aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, gama-glutamil transferaz düzeyleri ölçüldü. LDL-kolesterol and VLDL- kolesterol düzeyleri uygun formüllerle hesaplandı. Gruplar arasındaki farklılıklar Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. Gruplar arasında plazma homosistein ve diğer biyokimyasal parametrelerde anlamlı farklılık bulunamadı. Bu sonuçlar, eksojen olarak adenozin uygulanmasının plazma homosistein, total kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid, C-reactif protein, alkalen fosfataz, aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, gama-glutamil transferaz, LDL-kolesterol ve VLDL-kolesterol düzeylerini etkilemediğini göstermektedir.Anahtar kelimeler: Adenozin, homosistein, fare, biyokimyasal parametrelerAbstractThe effects of adenosine on plasma homocysteine levels and some other biochemical parametersAdenosine has an important role in (physiology and pathological cardiovascular aspects) the pathogenesis of cardiovascular diseases. Some clinical and epidemiological studies revealed the importance of high plasma homocysteine levels in the progression of atherosclerosis. It was also shown that high level of plasma homocysteine is an independent risk factor for coronary, cerebrovascular and peripheral occlusive vascular diseases. In this study we investigated the effects of exogenous adenosine administration on plasma homocysteine levels and some other biochemical parameters. Twenty adult male Balb-c mice were included to the study. To the experimental group (n=10) intraperitoneal 0.2 ml, 30 mg/kg adenosine was applied twice in a day for three consecutive days. To the control group (n=10) intraperitoneal 0.2 ml 0.09% NaCl was applied twice in a day for 3 consecutive days. After blood was collected into heparinized tubes under the ether anaesthetized mice by intracardiac puncture. Plasma homocysteine, total cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, C-reactive protein, alkaline phosphatase, aspartat amino transferase, alanin amino transferase, gama-glutamyl transferase were measured. LDL-cholesterol and VLDL-cholesterol levels were calculated by using appropriate formulas. Differences between the groups were analysed by Mann-Whitney U test. There was no difference in plasma homocysteine and other biochemical parameters between both groups. These results show that exogenous adenosine application did not effect the plasma homocysteine, total cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, C-reactive protein, alkaline phosphatase, aspartat amino transferase, alanin amino transferase, gama-glutamyl transferase, LDL-cholesterol and VLDL-cholesterol levels.Key Words: Adenosine, homocysteine, mice, biochemical parameters

Tam Metin: PDF