SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (2008)

S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi

Ertan Uzun, Füsun Zeynep Akçam, Erman Zengin, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Güler Yaylı

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (1)


S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesiErtan Uzun*, Füsun Zeynep Akçam**, Erman Zengin*, Ahmet Nesimi Kişioğlu*, Güler Yaylı***SDU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

**SDU Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ADÖzet

Sağlık çalışanları, pek çok enfeksiyöz hastalık yönünden tehlike altındadır. Hepatit B virüsü (HBV) bunlardan biridir ve bütün dünya için olduğu gibi ülkemiz için de oldukça önemli bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi.nde çalışan araştırma görevlilerinin HBV ile ilgili durumlarını (aşılanma, v.s), bilgi ve davranışlarını değerlendirmekti. Bu çalışmaya 222 kişi dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 28.8 ± 3.5 yıldı ve ortalama çalışma süresi 25.3 ± 17.2 ay idi. Bütün araştırma görevlilerinin %68.4.ü HBV aşısıyla aşılanmıştı ve bu kişilerin yeterli bağışıklık cevabı vardı. Bir HBV hastasıyla (mesela iğne veya bistüri batması yoluyla) deri yoluyla teması olanların oranı %15.2 idi. Araştırma görevlilerinin HBV.ye karşı aşı olma ve kendilerinin bağışıklık durumlarını öğrenme konusunda gerekli duyarlılığı göstermedikleri gözlendi fakat, aynı zamanda katılımcıların hastaları muayene ederken bazı genel tedbirleri alma yönünden daha duyarlı oldukları da bulundu. HBV anketine verilen cevaplarda bilgi eksikliğinin, tutum sorularına verilen cevaplarda ise net bilgi sahibi olmama durumunun olduğu sonucuna ulaştık.Anahtar kelimeler: Hepatit B virüsü, risk grubu, bilgi ve tutumlar.AbstractEvaluation of the Hepatitis B infection status, knowledge and behaviours of the research assistants of SDU School of MedicineHealthcare professionals are under the risc of many infectious diseases. Hepatitis B virus (HBV) infection is one of them and it constitutes a very important health problem for our country, like as for the whole world. The aim of this study was to evaluate about HBV the status (having vaccinated, e.t.c), knowledge and behaviour of the research assistants studying at Suleyman Demirel University School of Medicine. 222 individuals were included in the study. The mean age of the participants was 28.8 ± 3.5 years and the mean study duration was 25.3 ± 17.2 months. Of the whole research assistants, 68.4 percent have inoculated with HBV vaccine and they have had sufficient immune response. The rate of the individuals who have encountered a percutan contact with an HBV patient (e.g via needle or blade stick) was 15.2 percent. It was observed that research assistants do not necessarily pay attention to be inoculated against HBV and learning about their own immune status, however, it was also found that the participants were more sensitive by means of taking some precautions while examining the patients. We have concluded that there was a lack of knowledge in answers given to the HBV questionnaire, whereas there was a state of having no clear knowledge in answers given to the behaviour questionKeywords: Hepatitis B virus, risc group, knowledge and behaviours.

Tam Metin: PDF