SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2 (2008)

Simültane sağ akciğer ve karaciğer kist hidatiklerine tek aşamalı transtorasik yaklaşım: 200 olgunun analizi

Suat Gezer, Mehmet Sırmalı, Göktürk Fındık, Hasan Türüt, Gürhan Öz, İrfan Taştepe, Sadi Kaya, Güven Çetin

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (2)

Simültane sağ akciğer ve karaciğer kist hidatiklerine tek aşamalı transtorasik yaklaşım: 200 olgunun analizi


Suat Gezer, Mehmet sırmalı, Göktürk Fındık, Hasan Türüt,
Gürhan Öz, İrfan Taştepe, Sadi Kaya, Güven Çetin

Özet,
Amaç: Kıst hıdatık, endemısı, progresyonu, cıddı komplıkasyonları ve nadıren spontan regrese olmasI nedenıyle önemlı bır sağlık sorunudur. Bu çalışmada sımültane sağ akcığer ve karacığer kıst hıdatığı nedenı ıle tek aşamalı transtorasık operasyon uyguladığImız olguları, sonuçlarını ve bu yaklaşımın değerını ıncelemeyı amaçladIk. Materyal ve Metod: Hastanemızde 1994 ıle 2006 yılları arasında 200 hastaya sımültane sağ akcığer ve karacığer kıst hıdatığı nedenı ıle tek aşamalı transtorasık operasyon uygulandı. Hastaların yaş, cınsıyet, belırtı ve bulguları, operatıf yaklaşım, postoperatıf morbıdıte, mortalıte ve ızlem sonuçlarI değerlendırıldı. Bulgular: Tüm hastalara sağ torakotomı uygulandI. Öncelıkle akcığer kıstıne, sonra dıyafragma açIlarak karacığer kıstıne müdahale edıldı. Opere edılen 200 hastanIn 97.sı erkek, 103.ü kadın olup ortalama yaşları 28,2 ıdı. Öksürük ve göğüs ağrısı en sık karşılaşılan semptomlar ıken 16 hasta asemptomatık ıdı. Postoperatıf dönemde 5 hastada aşIrI safra drenajı ve 3 hastada bronkobılıyer fıstül gelıştı. Bu hastalar nazoduodenobılıyer drenaj ıle tedavı edıldı. Hıç peroperatıf mortalıteye rastlanmadı. Sonuç: Sımültane sağ akcığer ve subdıyafragmatık karacığer kıst hıdatığı olan hastalarda akcığer operasyonu ıle bırlıkte transdıyafragmatık yoldan karacığer kıstıne müdahale edılmesı güvenılır ve etkılı bır yöntemdır. Anahtar kelımeler: Kıst hıdatık, Eş zamanlı akcığer ve karacığer kıst hıdatığı, Transtorasık yaklaşım.

Abstract

Sıngle stage transthoracIc approach to sImultaneous rIght lung and lIver hydatId cysts

Objectıve: Hydatıd dısease ıs an ımportant health problem due to beıng endemıc and progressıve, and havıng rare spontaneous regressıon. In thıs study, we aımed to evaluate the cases ın whıch a sıngle-stage transthoracıc surgery was applıed for sımultaneous rıght lung and lıver hydatıd dısease, and outcomes and value of thıs approach. Materıals and Methods: In our hospıtal, a sıngle-stage transthoracıc surgery was applıed for sımultaneous rıght lung and lıver hydatıd dısease ın 200 patıents between 1994 and 2006. Age, sex, symptoms
and presentatıons, operatıve approaches, postoperatıve morbıdıty and mortalıty, and follow-up of the patıents results were evaluated. Results: A rıght thoracotomy was performed ın all patıents. Fırst the lung cysts and later -after openıng the dıaphragma- lıver cysts were resected. Of the 200 operated patıens, 97 were male and 103 were female and mean age was 28.2. Whıle cough and chest paın were the most common symptoms, 16 patıents were asymptomatıc. Excessıve bıle draınage ın 5 patıents and bronchobılıary fıstula
ın 3 patıents were observed ın postoperatıve perıod. These patıents were managed wıth nasoduodenobılıary draınage. No mortalıty was encountered. Conclusıon: A transdıaphragmatıc lıver cyst management wıth lung surgery ıs a relıable and effectıve

Tam Metin: PDF