SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2 (2008)

Akut arter tıkanıklarınnda mortaliteye eşlik eden faktörler

Şenol Gülmen

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (2)


Akut arter tıkanıklarınnda mortaliteye eşlik eden faktörler


Şenol Gülmen

Özet
Günümüzde, akut arteryel tıkanıklık (AAT) yüksek morbidite ve mortalite ile seyretmektedir. Bu çalışmanın amacı, AAT ile kliniğimize başvuran olgularda mortaliteye eşlik eden faktörlerin değerlendirilmesidir. Ocak 2003 ile Kasım 2005 tarihleri arasında kliniğimizde AAT tanısıyla girişim uygulanan 103 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların 60.ı erkek (% 58.3) ve 43.ü kadın (% 41.7) olup yaş ortalaması 67,86 ± 12,09 (37-95) idi. Sekseniki olguda (%79.6) alt ekstremiteye, 21 olguda (%20.4) ise üst ekstremiteye yönelik cerrahi girişim uygulandı. Çalışmamızda olguların 82.ine (%79.6) AAT sonrası ilk 12 saat içerisinde, 21.sine (%20.4) ise 12. saatten sonra müdahale edildi. Tıkanıklık bölgesi sırasıyla 76 olguda (% 73,7) femoropopliteal, 21 olguda (%20.3) brakial ve 6 olguda aortailiak (% 5.8) bölge idi. Üst ekstremiteye yönelik girişim uygulanan olguların hiçbirine re-embolektomi ve ek cerrahi vasküler girişim uygulanmadı. Alt ekstremiteye yönelik girişim uygulanan olguların 17 .sinde (%20.7) iskeminin tekrar etmesi nedeniyle re-embolektomi uygulandı. Ekstremite kurtarma oranı 95 olgu ile %92.2, mortalite oranı ise 11 olgu ile %10.7 olarak gerçekleşti. Mortalite gelişen olguların yaş ortalaması 73,63 ± 7,31 ( 62-87) olup, 8 olgu (%72.7) 70 yaş ve üzerindeydi. Mortalite gelişen olgular ile mortalite gelişmeyen olgular arasında yaş ortalaması bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Onikinci saatten önce ve 12. saatten sonra girişim uygulanan olgular arasında mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05), ancak amputasyon açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p

Tam Metin: PDF