SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin AİDS Hakkındaki

Said Bodur, Semin Güler, Mustafa Altındiş

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3)


Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin AİDS Hakkındaki

Bilgi Düzeyleri


Said Bodur Semin Güler Mustafa Altmdiş


Özet

Bu çalışma, topluma sağlık hizmeti ve eğitimi verecek olan yardımcı sağlık personelinin, AİDS hakkında okul eğitiminin yeterli olup olmadığını tespit amacıyla 1994 yılında Konya il merkezi ve ilçelerindeki Sağlık Meslek Liseleri'ndeki son sınıf öğrencilerine anket uygulanarak yapıldı. Öğrencilerin çoğunluğu (% 65.4-85.8) AiDS'in tanımı, etkeni, bulaşma ve korunma yolları konusunda doğru bilgiye sahipken, hastalığın inkübasyon süresi, HIV'nün özellikleri, AIDS'li hastaya yaklaşımda dikkat edilecek hususlar, Dünya 'da ve Türkiye 'de AİDS vaka sayısı konularında doğru cevap verenlerin oranı oldukça düşüktü (% 10,0-33,4). Ebe adaylarının hemşire ve sağlık memuru adaylarından, ilçelerdeki öğrencilerin il merkezinde olanlardan ve yatılı öğrencilerin gündüzlü öğrencilerden AİDS konusundaki sorulara daha düşük oranda doğru cevap verebildikleri gözlendi. AİDS konusundaki bilgilerini ders kitaplarından elde ettiğini ifade eden öğrencilerin oranı % 41,9'du. Sağlık Meslek Liseleri'nde AİDS konusunda verilen eğitime daha fazla önem verilmesinin, toplumu AİDS'den korumada sağlık personelinin rolünü artıracağı kanısındayız.Anahtar Kelimeler: AİDS, AİDS eğitimi, bilgi düzeyi, sağlık personeli, sağlık eğitimi.


Abstract


The Level of Kııovvledge About AİDS of Last Term Students in Schooi of

Health Profession

This study was designed to determine the level ofkno\vledge of Schooi of Health Profession students about AİDS. Data were obtained froın 347 of the students by a auestionnaire. Most ofthem answered correctly about description and cause of AİDS, the way of transmission and prevention, but less than 33 % students knew about incubation period of HIV infection and correct attitude to patient with AİDS. The ansvvers about AİDS of the candidates of nurses and health offıcers are more correct than the candidates of midvife; and stili students in province, ~were better than in county and also boarding students were better than daytime students. We believe that more intensive education for students of Schooi of Health Profession vvill be effective to control and prevent AİDS.Key Words: AİDS, education on AİDS, level ofknovvledge, health vorker, health education.

Tam Metin: PDF