SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (2008)

Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi

Gürkan Acar, Özkan Dede, Yasin Türker, Selahaddin Akçay, Ahmet Altınbaş

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Aralık; 15 (4)

Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi

Gürkan Acar*, Özkan Dede**, Yasin Türker**, Selahaddin Akçay**, Ahmet Altınbaş**


Özet
Amaç: Koroner arter anevrizması, koroner arter hastalığının nadir rastlanan bir türüdür. Koroner anevrizmalı hastaların klinik özellikleri ve uzun dönem prognozlarına dair literatür bilgisi azdır. Bu çalışmada; koroner arter anevrizmalı hastaların sıklığı, klinik ve anjiyografik özelliklerini incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Kasım 2004 tarihleri arasında anjiyografik olarak koroner arter anevrizması tespit edilen 52 hastanın klinik özellikleri ve anjiyogramları incelendi. Bulgular: Koroner anjiyografi yapılan 6842 hastanın 52.sinde (%0.76) koroner arter anevrizması vardı 39 erkek (%75), 13 kadýn (%25). Koroner arter anevrizması en sık sol ön inen arterde (n=22, %42) tespit edildi. Hipertansiyon (n=32, %61) en sık görülen aterosklerotik risk faktörüydü. Koroner arter anevrizmasına eşlik eden tıkayıcı koroner arter hastalığına 34 hastada (%65) rastlandı. Sonuç: Çalışmamızda koroner arter anevrizması sıklığı %0.76 idi. Koroner arter Anevrizmasına en sık sol ön inen arterde rastlanmış olup bu hastalarda hipertansiyon en sık karşılaşılan risk faktörüdür. Koroner arter anevrizması ile tıkayıcı koroner arter hastalığı birlikteliğine sık rastlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Koroner arter anevrizması, ateroskleroz risk faktörleri, anjiyografi

Abstract

Angiographic and clinical characteristics of patients with coronary artery aneurysm:
A retrospective analysis of 54 patients and review of the literature Aim: Coronary artery aneurysm (CAA) is a rare type of coronary artery disease. There is a lack of literature
data about the clinical characteristics and long term prognosis of patients with CAA. In this study; we aimed to investigate frequency, angiographic and clinical characteristics of patients with CAA. Methods: Clinical characteristics and coronary angiograms of 52 patients who were diagnosed as having CAA between January 2000 and November 2004 were investigated. Results: Total 6842 patients underwent coronary angiography and fifty two of them 39 male (75%), 13 female (25%) were diagnosed as having CAA (%0.76). CAA was mostly seen in left anterior descending artery (n=22, %42). Hypertension was the most frequent therosclerotic risk factor (n=32, 61%). Stenotic coronary artery disease accompanying to the CAA was present in 34 (65%) patients. Conclusions: In our study, frequency of CAA was % 0.76. Hypertension was the most frequent risk factor and left anterior descending was the most common site of aneurysm. Furthermore, presence of stenotic coronary artery disease with CAA was common.

Key words: Coronary artery aneurysm, atherosclerosis risk factors, angiography

Tam Metin: PDF