SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (2008)

Karaciğer ve böbrek üzerine etanolün toksisitesi ve L-NAME. in koruyucu etkisi

Recep Kutlubay, Emin Oğuzhan Oğuz, Günfer Turgut, Erdoğan Kocamaz

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Aralık; 15 (4)

Karaciğer ve böbrek üzerine etanolün toksisitesi ve L-NAME. in koruyucu etkisi

Recep Kutlubay*, Emin Oğuzhan Oğuz*, Günfer Turgut**, Erdoğan Kocamaz*,


Özet
Amaç: Histolojik olarak etanolün belli dozda karaciğer ve böbrekte yarattığı hasar ve bu hasarı önlemek üzere verilen L-NAME.in muhtemel koruyucu etkisinin gösterilmesi. Gereç ve yöntem: Çalışmada 6 aylık Wistar erkek sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar rastgele 10.arlı 4 gruba ayrılmışlardır: I- Kontrol (n=10) II-Etanol (n=10) III- L-NAME (n=10) IV-Etanol+ L-NAME (n=10) L-NAME litrede 0.1 gram olacak şekilde, etanol ise hacmen %20 olacak şekilde yukarıda belirtilen gruptaki sıçanların içme sularına karıştırılarak 30
gün boyunca verilmiştir. Bulgu ve sonuçlar: Deney sonucu alınan kimysallara bağlı olarak herhangi bir hayvan ölümü gözlenmedi. Böbrek.te etanol grubunda Bowman boşluklarının daraldığı, tübül hücrelerinin yer yer belirgin vakuolleşmeler gösterdiği, tübül epiteline ait hücre çekirdeklerinin patolojik görüntüler sergilediği görüldü. Etanolle + L-NAME grubunda Bowman boşlularının kontrollerdekine benzer şekilde normal genişlikte olduğu, tübüllerin hemen hemen tamamına yakını normal olduğu görüldü. Sadece L-
NAME uygulanan gruptaki glomeruluslar ve tübüler yapılar kontrollerdekinden faklılık göstermedi Karaciğer.de Etanol grubunun genel görüntülerinde sinüzoidler belirgin şekilde daralmıştı. Hepatosit kordonları yer yer düzensiz hücre yığınları halinde olduğu, sinüzoidlerin büyük oranda ortadan kalktığı, belirlendi. Ayrıca bazı hepatositler dejeneratif görüntüler sergilemekteydi. Etanol + L-NAME grubunda sinüzoidler nomal görünümlüydü. Lobül periferinde çok küçük bir bölgede hafif düzensizlikler olmasına rağmen hepatosit kordonları normal görünümdeydi. Sadece L-NAME uygulanan grupta sinüzoidlerin, hepatosit kordonlarının ve hepatosit sitoplazmalarının kontrollerdekinden belirgin bir farklılık göstermediği belirlendi. Bu bulgulara göre karaciğer ve böbrek dokularında etanolün kendi başına yarattığı yapısal hasarın L-NAME ile birlikte verildiğinde büyük oran da azaldığı gözlendi.

Anahtar kelimeler: Etanol, L-NAME, karaciğer, böbrek, toksisite, ışık mikroskobu

Abstract

The toxic effect of etanol on liver and kidney and the protective effect of L-NAME
Aim: To show the histological liver and renal damage caused by ethanol at a certain dose and to show possible protective role of L-NAME. Materials and Methods: In this study, 40, 6 month-old Wistar rats were randomly divided into four groups: I- Control (n=10) II- Etanol (n=10) III-L-NAME (n=10) IV-Etanhol + L-NAME (n=10) 1g/lt L-NAME and 20% etanol were added into drinking water for 30 days. Results: At the end of the experiment, no animal died to due the given agents. In kidney, in ethanol group, narrowing in Bowman spaces, vacuolisation and pathologic appearance in tubule epithelium were observed. Ethanol +
L-NAME group showed normal Bowman spaces similar in control group and almost normal tubuli structure. Only L-NAME group showed normal appearance as it was in control group in terms of glomerular and tubular structures.In liver, in ethanol group there was significant narrowing in sinusoids, in some places irregular hepatocyte accumulations, degenrative

Tam Metin: PDF