SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 4 (2008)

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularında hipotiroidi taraması yapılmalı mı?

Nurçin Çimen Özışık, Gülfem Yurteri, Bahar Tüzün, Önder Öztürk, Özlem Oruç

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Aralık; 15 (4)

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularında hipotiroidi taraması yapılmalı mı?

Nurçin Çimen Özışık*, Gülfem Yurteri**, Bahar Tüzün***, Önder Öztürk****,

Özlem Oruç*

Özet
Amaç: Hipotiroidi ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) birlikteliği %1.2-11 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir. Iki hastalığın bir arada bulunduğu olgulara, uyku laboratuarlarına başvurduklarında yapılan polisomnografi (PSG) ile OSAS tanısı konulmakta ancak mevcut hipotiroidi gözden kaçabilmektedir. Bu çalışmada Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları
Merkezi.ne başvurarak OSAS tanısı konulan hastalarda hipotiroidi görülme sıklığını araştırmayı ve hipotiroidi saptanan hastaların hormon replasman tedavisi sonrası durumlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ekim 2005-0cak 2006 tarihleri arasında OSAS şüphesi ile merkezimize başvurarak tüm gece PSG.leri yapılan 46 olgudan tiroid fonksiyon testleri istendi. Bulgular: Hastaların 37.sinde (%80.4) apne
hipopne indeksi (AHI) 5 ve üzerinde bulunarak OSAS tanısı kondu. Hastaların 20.sinin (%54) ağır, 5.inin (%13.6) orta ve 12.unun (%32.4) hafif OSAS olduğu görüldü. 37 OSAS.lı vakanın 2.sinin (%5.4) hipotiroidi olduğu saptandı. Her iki vaka da ağır OSAS.lı idi. Hipotiroidi saptanan bu olgulara tiroid hormon replasman tedavisi verildi. Uygun replasman tedavisi sonrasında PSG tekrarlandı. Semptomlarda gerileme ve AHI değerlerinde azalma gözlendi. Sonuç: Çalışmamızda bulunan OSAS ve hipotiroidi birlikteliği literatür ile
uyumlu idi. Uyku laboratuarlarına OSAS şüphesi ile başvuran tüm hastalarda hipotiroidi taraması yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS), hipotiroidi, tanı, tedavi

Abstract

Should Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome Be Screened For Hypothyroidisim?

Aim: The association of hypothyroidism with the obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) has been reported at varying rates of 1.2 % to 11 %. In patients with OSAS the diagnosis of hypothyroidism can easily be missed. In our study, we aimed to determine the prevalence of hypothyroidism in patients who were diagnosed as OSAS in our sleep center and the effects of hypothyroidism treatment on OSAS. Material and Method: Forty-six patients were undertaken the polysomnographic study with the suspicion of OSAS between October
2005- January 2006. Thyroid function tests were studied in these patients. Results: Thirty seven (80.4%) cases were diagnosed as OSAS. Twenty (54%) cases were classified as severe OSAS, 5 (13.6%) cases were classified as moderate OSAS and 12 (32.4%) cases were classified as mild OSAS. Hypothyroidism was detected in 2 of those 37 OSAS patients (5.4%). Both of them were severe OSAS. Thyroid hormone replacement treatment(THRT) was given to these cases. After THRT polysomnography was repeated. Obstructive symptoms and AHI scores reduced significantly. Conclusion: In our study the prevalence of hypothyroidism and OSAS was found compatible with the literature, and we conclude that biochemical screening for hypothyroidism is necessary for all patients with suspicion of OSAS.
Key words: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), hypothyroidism, diagnosis, treatment

Tam Metin: PDF