SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1 (2009)

Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi

Ercan Varol, Simge Varol, Ahmet Tokgözlü

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1)


Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi

Ercan Varol*, Simge Varol**, Ahmet Tokgözlü***


Özet

Koroner arter ektazisi (KAE) damar çapında normal koroner arter segmentine göre 1.5 kattan daha fazla genişleme olarak tanımlanır. KAE konjenital veya edinsel olabilir. Isparta bölgesinde tanısal kateterizasyon yapılmış hastalarda % 6.7 oranında bulunmuş olup bu oran daha önceki verilerden daha yüksektir. Son yıllarda bilgi teknolojisinin sağlık uygulamalarına katkısı hızla artmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), hastalıkların coğrafi dağılımlarını tesbit eden ve o bölgedeki popülasyonun özellikleri ve çevresel etkenlerle hastalık arasında ilişkisi olup olmadığını konusunda analizler yapmaya yardımcı olan bir teknolojidir. CBS teknolojisi, sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veritabanı işlemlerini, görselleştirme ve haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizlerle birleştirmektedir. Biz bu çalışmamızda, Isparta ilindeki KAE hastalarının
demografik özelliklerini, hastalığın merkez il ve ilçe dağılımını belirlemeyi ve bu bilgilerin CBS sistemine aktarılmasıyla Isparta ili için KAE haritasını çıkarmayı amaçladık. Anahtar kelimeler: Isparta, koroner arter ektazisi, coğrafi bilgi sistemleri

Abstract

The prevalance of coronary artery ectasia in Isparta region and detection of its distribution by geographic information systems Coronary Artery Ectasia (CAE) is the dilatation of the epicardial coronary arteries 1.5 times that of normal adjacent segment. CAE can be congenital or acquired. In Isparta region, it have been found at 6.7 % incidence that was higher than previous reports in patients who underwent diagnostic catheterization. In recent years,
contribute of information technology to health sector, increased quickly. GIS is a technology that determines the geographical distribution of diseases and helps to analyse the relationship between environmental factors and characteristics of population and diseases. Geograhic Information Systems (GIS) technology, visualized classical data operations like, interrogate and statistically analyse, and connected it geographic analyze that supplied by maps. We aimed to determine the demographic characteristics of CAE patients in Isparta region,
distribution of patients in province and counties and to form the CAE maps for Isparta region after transferring the data to GIS systems.

Key words: Isparta, coronary artery ectasia, geographic information system

Tam Metin: PDF