SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1 (2009)

The development of muscular layers in the wall of fetal urinary bladder during the fetal period

Neslihan Cankara, Gülnur Özgüner, Esra Koyuncu, Kadir Desticioğlu, Osman Sulak

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1)

The development of muscular layers in the wall of fetal urinary bladder during the fetal period

Neslihan Cankara, Gülnur Özgüner, Esra Koyuncu, Kadir Desdicioðlu, Osman Sulak

Özet
Fetal dönem boyunca fetal mesane duvarýndaki kas tabakalarýnýn geliþimi Amaç: Çalýþmamýzda fetal dönem boyunca mesane duvarýnýn kas tabakalarýnýn geliþimi incelenmiþtir. Gereç ve Yöntem: Bu çalýþma, gestasyonel yaþlarý 9-40. haftalar arasýnda deðiþen 130 insan fetusu üzerinde yapýldý. Ýlk olarak mesane, pelvis boþluðundaki yerinden çýkarýldý. Daha sonra, mesane corpusunun ön duvarýndan örnekler alýndý. Rutin histolojik doku takip yöntemlerinden sonra, alýnan örnekler parafine gömüldü, parafin bloklardan 5 ìm.lik seri kesitler alýndý ve kesitler hematoksilen-eozin ile boyandý. Iþýk mikroskobunda total duvar kalýnlýðý, longitudinal ve sirküler kas tabakalarýnýn kalýnlýklarý ölçüldü. Bulgular: Elde edilen veriler deðerlendirildiðinde, parametrelerde cinsler arasýnda fark olmadýðý gözlendi (p>0.05). Tüm parametrelerin gestasyonel yaþla birlikte arttýðý tespit edildi (p0.05). All parameters were increasing with gestational age (p

Tam Metin: PDF