SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Sigara Kullanımının Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisinin

Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3)

Sigara Kullanımının Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisinin

Araştırılması


Ahmet Akkaya Mehmet Ünlü


Özet

Toplum sağlığı açısından önemli bir sorun teşkil eden sigara hakkında yapılan birçok çalışmada; aftan sigara içimiyle (tane/gün, yıl) solunum fonksiyon değerlerinde değişik oranlarda düşüşler olduğu rapor edilmiştir.

Çalışmamızı polikliniğimize başvuran, 20 tane/gün ve daha fazla sigara içen, hiç içmeyen ve herhangi bir hastalığı olmayan olgular üzerinde gerçekleştirdik. Çalışmaya sigara içen 134 olgu ile hiç içmeyen 58 olgu alındı.

Sigara içen ve hiç içmeyen olgular arasında p -0.05 anlamlılık düzeyinde PEFve FVC değerlerinde bir fark bulunmadı. Sigara içenlerin FEV1 değerlerinde anlamlı bir düşüklük saptandı (p '0.05).

Çalışmada gruplar arasındaki istatistiksel ilişkiyi ortaya koymak için Z testi uyguladık.


Anahtar Kelimeler: Sigara içme, solunum fonksiyon testi.


Abstract


The Efîect of Smoking on Pulmonary Function Tests

Smoking is öne of the most important common health problem and in tnany studies pulmonary Jiınction test values are reported to be decreased proportional \vith increasing smoking rate.

Our study included two groups. in thefırst group there y/ere 134 subjects that smoking 20 cigarettes ör tnore per doy at leastfor 15 years and in the second group there vere 58 non-stnoker subjects. in both groups no subjects had any systemic disease ör complaint. Pulmonary function tests are performed on ati subjects.

No signifıcant difference v/asfound betvveen two groups in respect to PEF and FVC values but FEV1 values ofsmokers \vere significantly decreased (p

Tam Metin: PDF