SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3 (1995)

Prostat Hiperplazili Hastaların Rezidûel İdrar Miktarını Saptamada Pelvik Ultrasonografînin Etkinliği

Alim Koşar, T. Ahmet Serel, Kağan Doğruer, Mehmet Tahoğlu, Muzaffer Keçelioğlu, Ahmet Öztürk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Eylül; 2(3)


Prostat Hiperplazili Hastaların Rezidûel İdrar Miktarını Saptamada Pelvik Ultrasonografînin Etkinliği


Alim Koşar T. Ahmet Serel Kağan Doğruer Mehmet Tahoğlu Muzaffer Keçelioğlu Ahmet Öztürk


Özet

Bu çalışma prostat hiperplazili hastalarda noninvaziv bir yöntem olan pelvik ultrasonografi ile rezidüel idrar miktarım saptamanın güvenilirliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Ocak 1995-Temmuz 1995 tarihleri arasında polikliniğimizde prostat hiperplazisi tanısı konulan toplam 34 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalara ilk idrarım yaptıktan sonra hastahanemizde mevcut olan real-time Medison Sona Ace 4800 ultrason cihazı ve 3.5 rnHz konveks prob ile pelvik ultrasonografi yapılarak mesanenin en uzun sagittal oblik çapı (H), transvers genişliği (W) ve sagittal anterior-posterior mesafesi (D) ölçüldü. 0.7xHxWxD formülü ile ortaya çıkan sonuç rezidüel idrar miktarı olarak tesbit edildi. Ultrasonografi ile mesane voltimti ölçümünü takiben hastaların gerçek rezidüel idrar miktarları üretral kateterle saptandı. Tüm ölçümler aynı kişi tarafından yapıldı. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak student t testi ile analiz edildi.

Ultrasonografi ile ölçülen ortalama rezidüel idrar miktarı 86±12.8 cc iken üretral olarak saptanan ortalama rezidü idrar miktarı 107±17 cc idi. istatistiksel olarak her iki grup arasındaki fark anlamlı değildi (p0.05).

We conclude that the post-voiding residual urine as an important criteriafor treatment andfollow-up of prostatic hyperplasia can be routinelly measured vfith ultrasonography, which is a noninvasive and effective method.

Key Words: Ultrasonography, residual urine amount, prostatic hyperplasia

Tam Metin: PDF