SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2 (2009)

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastaların Bakım Veren İntörn Hemşireler Hakkında Memnuniyetlerinin İncelenmesi

Sıtkı Orak, Hikmet Orhan, Burcu Özgürce, Özlem Ağırman

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastaların Bakım Veren İntörn Hemşireler Hakkında Memnuniyetlerinin İncelenmesi
Özet
Giriş ve amaç: Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik bölümleri son sınıflarında uygulanan “İntörnlük” sisteminin hasta memnuniyeti açısından değerlendirilmesi amacıyla planlandı.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, Mart 2006’ da SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin çeşitli klinikleri, Onkoloji ve Kalp Merkezi’nde yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini oluşturan hastalardan kliniklerde en az bir hafta yatan gönüllü 99 hasta ve 75 hasta yakını olasılıksız örnekleme yöntemi ile alınarak 21 sorudan oluşan anket tekniği uygulandı. Anket bulguları SPSS 13.0 programına işlenerek veriler yüzdelik değerler olarak elde edildi.
Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan hastaların %51.5’ inin erkek, %48.5’inin kadın,hasta yakınlarının %30.6’sının kadın ve %69.3’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Hastaların büyük çoğunluğu (%46.5) ev hanımıdır. Araştırma grubunun çoğunluğu ilköğretim mezunudur ( %59.6).
Hasta ve yakını; “Hasta servise yatarken bir sorun yaşadınız mı ?” sorusuna %97.9 oranında hayır derken, “Servise yatışta hasta yatağının hazır olup olmadığına” ise %100 oranında olumlu yanıt vermiştir. “İntörn öğrencileri zamanında ateş, nabız ve tansiyon (ANT) alıyorlar mı ?” sorusuna %100 oranında evet derken, “İntörn öğrencilerineinjeksiyon yapma, serum takma, kan alma gibi girişimlerinde sorun yaşadınız mı ?” sorusuna %96.9 oranında hayır derken, “Diğer fiziksel bakım ve hizmetlerini gereğince yapıp yapmadıkları” sorusuna da %95.9 oranında olumlu yanıt vermişlerdir. Klinisyen doktorun yazdığı ilaçları %100 oranında uyguladıklarını ve “İntörn öğrencilerin bakım verirken kendilerine nasıl davrandıkarı” sorusuna; %23.2’si normal derken %72.7’si çok yardımcı oldukları şeklinde yanıtlamışlardır. İntörn öğrencilerinin %100’nün kılık-kıyafetlerinin düzgün olduğunu ve hemşirelik eğitiminde bir yıllık “Klinik Sahada Entegre Uygulama” yapmanın gerekliliğini %98 oranında desteklemişlerdir. Hasta ve yakınlarının “intörn öğrencileri hakkında öz eleştirilerinin olup olmadığı” sorusuna yanıtları ise %99 oranında “taktir ve kutlama” şeklinde olmuştur. Bulgular kaynaklar ile birlikte yorumlanmıştır..
Anahtar kelime: İntörn hemşireler, hasta memnuniyeti.

İnvestigation of Satisfaction of Patients Who Stayed at Hospital of Süleyman Demirel University About Caring Intern Nursing of Isparta Health College
Abstract
İntroduction and Aim: This Research was planned to investigate the patient’s satisfaction system of intern over the services carried out by nurse and midwife intern students of Isparta Health College in the Süleyman Demirel University (SDU).
Material and Method: The research was conducted in March 2006 learning period at different clinics of the SDU Research and Applications Hospital, Oncology hospital and Heart Center. Data of this study were taken by a questionnaire consisted of 21 questions. Sample size was volunteer 99 patients and their 75 companions who stayed in the hospital for one and more weeks. Statistical analyses of this research were performed using SPSS 13.0 statistical package.
Findings and Results: The percentage of male and female patients were 51,5% and 48,5%, respectively, where are the percentage of male and female companion were 30,7% and 69,3%, respectively.
Majority of patients 46,5% were housewife. In respect of education level there were high amount of primary school graduate (59,6%). The majority of subjects 97,9% said “No” when they were asked “Did you encounter any difficulties when admitted to the hospital?” All of the subjects said “Yes, ready” when they were asked “Did bed of the patient ready or not?” and for the question “Did Intern students take the color, pulse, blood pressur in time?” 100 percent gave positive answer. For the question “Did the intern students do other physical duties properly?” 95,9% gave positive answer. For the question “Did you have any problem for making injection, giving serum and taking blood e.g.?” 96,9% gave the “No” answer. For the question “Did the intern students apply all the prescription of clinician? 100% gave “Yes” answer. For the question “How about behavior of intern students in nursing time?” 23.2% answered “normale” and 72.7% answered “very helpfully”. Also, all of the pollsters said that students were dressed and 98% of them supported the requirement of “Clinical and Field Integrated Practices” when to patients and their companions whether they have any other comments on intern students, 99% responded as “appreciation”.
Key words: Intern nurses, patient satisfaction.

Tam Metin: PDF