SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2 (2009)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi'nin 2000-2007 yılları tarama test sonuçları

Selçuk Kaya, Güçhan Alanoğlu, Mümin Polat, Tansu Sipahi

Özet


Amaç: Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi donör tarama testi kayıtlarını retrospektif olarak inceleyerek bölgemizdeki HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL seroprevalanslarını saptamayı ve ülkemizin diğer bölgeleri ile karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: 51361 kan donöründe HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV ELİSA (Abbott, AXSYM) ve VDRL yöntemi ile çalışıldı. Bulgular: Toplam çalışılan 51361 serum örneğinde 564 (% 1,1) HBsAg, 226 (% 0,44) anti-HCV, 44 (% 0,09) anti-HIV ve 43 (%0.08) VDRL pozitifliği tespit edildi. Sonuç olarak, bizim bulgularımız, Isparta bölgesinin HBsAg ve anti-HCV seropozitiflik oranlarının Türkiye değerlerinin alt sınırında olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, RPR, seroprevalans, donör

Abstract

Evaluation of serologic scanning tests results in blood donors in Süleyman Demirel University, Hospital of Medical Faculty, Blood Center between 2000-2007.

Objective: The aim of this retrospective study was to determine the seroprevalence of HbsAg, anti-HBC, anti-HIV and VDRL in our region by evaluating the serologic scanning test results in blood donors, and to compare them with these from different regions of Turkey. Methods: HBsAg, anti-HCV and anti-HIV were analyzed by ELİSA (Abbott, AXSYM) and VDRL were carried out. Results: We found that from 51361 serum samples positivity was 564 (1.1%) for HbsAg, 226(0.44%) for anti-HCV, 44 (0.09%) for anti-HIV, 43 (%0.08) for VDRL. Conclusion: Our findings have indicated that seropositivity rates of HBsAg and anti-HCV are under limit of Turkey’s ratio.
Key words: HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, RPR, seroprevalence, blood donor

Tam Metin: PDF