SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2009)

Omuz Ağrılı Hastalarda Farklı Analjezik Akımların Etkinliğinin Karşılaştırılması

Saime Ay, Şebnem Koldaş Doğan

Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı; ağrılı omuz şikayeti ile başvuran hastalarda, Transkutan Elektrik Sinir Stimülasyonu (TENS) ve interferansiyel akımın etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya omuz ağrısı olan 44 hasta dahil edildi. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci gruba (n=22) hotpack, ultrason, TENS, codman ve germe egzersizleri uygulanırken, ikinci gruba (n=22) hotpack, ultrason, interferansiyel akım, codman ve germe egzersizleri 15 seans olarak uygulandı. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası ağrı düzeyleri görsel ağrı skala (GAS, 0-10) ve likert ağrı skalası ile değerlendirildi. Omuz hareket genişliği gonyometre ile ölçüldü.
Bulgular: Çalışmaya katılan 10’u erkek, 34’ü kadın toplam 44 omuz ağrısı olan hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların tedavi bitiminde TENS tedavisi alan grup ve interferans tedavisi alan grup kendi içinde ağrı değerleri ve eklem hareket açıklığı açısından istatiksel olarak anlamlı düzelme saptandı (p=0.000). Ancak gruplar arası karşılaştırmalarda tedavi ile GAS, Likert ağrı düzeyleri ve eklem hareket açıklığındaki değişim açısından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).
Sonuçlar: Omuz ağrısı olan durumlarda yüzeyel ve derin ısıtıcı ile kombine edilen fizik tedavi modalitelerinden TENS ve Interferansın her ikisi de benzer olarak ağrı şiddetini azaltma ve eklem hareket açıklığını arttırmada etkilidir.
Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, TENS, İnterferansiyal akım

Astract

Comparison of Efficacy of Different Analgesic Currents in Patients with Shoulder Pain
Objective: The aim of this study is to compare the effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and interferential current in patients with shoulder pain.
Material-Methods: Fourty four patients with shoulder pain were included in the study. The patients were randomly assigned to one of the two groups. In first group; hotpack, ultrasound, TENS, codman and streching exercises and in second group; hotpack, ultrasound, interferential current, codman and streching exercises were applied for 15 sessions. The pain severity was evaluated with visual analog scale (VAS, 0-10cm) and likert scale before and after the treatment. The range of motion of shoulder was assessed by goniometry.
Results: Fourty four patients, 10 male, 34 female, with shoulder pain were randomly assigned in two groups. After treatment, there was statistically significant improvement in pain severity and range of motion in both groups (p=0.000). But there were no significant differences between two groups in pain severity and range of motion (p>0.05) after treatment.
Conclusion: Both of TENS and interferential current therapy combined with superficial and deep heating methods are found to be similarly effective in decreasing pain severity and increasing range of motion of shoulders in patients with shoulder pain.
Key words: Shoulder pain, TENS, İnterferantial current

Tam Metin: PDF