SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2009)

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimde Eğitim Yönlendiricisinin Konunun Uzmanı Olmasının Öğrencinin Sınav Başarısı Üzerine Etkisi

Erol Gürpınar

Özet


AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) de eğitim yönlendiricisinin konunun uzmanı olup olmamasının öğrencinin sınav başarısına etkisini saptamaktır.
YÖNTEM: Araştırma grubu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2006-2007 eğitim döneminde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileridir (n=173 kişi). Eğitim yönlendiricisinin konunun uzmanı olması ve olmamasına göre öğrencilerin PDÖ sınav puanları karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizde t testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Eğitim yönlendiricisi konunun uzmanı olan ve olmayan öğrencilerin sınav puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
SONUÇ: Bu araştırma PDÖ programında eğitim yönlendiricisinin konunun uzmanı olması ve olmamasının öğrencilerin sınav başarısına anlamlı bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Probleme dayalı öğrenim, eğitim yönlendiricisi, öğrenci sınav başarısı

Influence Of Tutors' Subject-Matter Expertise On Student Achievement In Problem-Based Learning In Akdeniz University Faculty Of Medicine

Abstract

OBJECTIVE: To establish whether tutor expertise influences student achievement in the problem-based learning (PBL) curriculum.
METHOD: Data were analyzed from 173 involving student participants in first year undergraduate programs at the Akdeniz University School of Medicine in 2006-2007. The basic analyze was students' PBL exam scores as a function of tutors' experts or non-experts. Statistical methods included analysis of t-test.
RESULTS: No significant difference was found between the PBL exam scores of groups led by expert and non-expert tutors.
CONCLUSIONS: These data demonstrating that PBL curriculum tutor subject-matter expertise has no influence on student achievement.

Key words: Problem based learning, tutor expertise, student achievement

Tam Metin: PDF