SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2009)

Kliniğimizde Son 4 Yılda Yapılan Amniyosentez Vakalarının Retrospektif Analizi: Tek Hekim Sonuçları

Okan Özkaya

Özet


Bu çalışmadaki amaç, kliniğimizde son 4 yılda tek hekim tarafından genetik tanı amaçlı yapılan 164 amniyosentez vakasını incelemektir. Çalışmada, hastaların amniyosentez endikasyonları, işlem sırasındaki giriş sayısı, gebelerin şikayetleri, gebelik kayıpları ve amniyosentez sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların amniyosentez endikasyonları değerlendirildiğinde, en sık endikasyonu 2’li veya 3’lü tarama testi sonucunda Down Sendromu tarama riski (>1/300) olması ve ileri maternal yaş oluşturmaktaydı (sırasıyla; %67.0 ve %20.1). Sadece 2 (%1.3) hastada kromozomal polimorfizm (46,XX,pstk22+ ve 46,XY,pstk21+) saptandı. Toplam 2 (%1.3) hastada amniyotik sıvı sızıntısı ve 1 (%0.6) hastada abortus izlendi. Çalışmada yaklaşık %97 oranında tek giriş başarısı bulundu. Sonuç olarak, 16-18. hafta amniyosentez kolay ve güvenilir bir tanı yöntemidir. Ancak, her ne kadar tecrübeyle gebelik kaybı riski azaldığı belirtilse de, 1/150 oranında fetal kayıp olabileceği her zaman akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Amniyosentez, genetik tanı, fetal kayıp

Abstract

The Retrospective Analysis of Amniocentesis Cases Performed in Our Clinic in Last Four Years: The Results of one Physician

The aim of this study is to assess the 164 amniocentesis cases for genetic diagnose that have been performed by one physician in our clinic in last 4 years. In this study, amniocentesis indications of patients, the numbers of needle input, maternal symptoms, pregnancy losses and amniocentesis results were evaluated retrospectively. The most common indications for amniocentesis were the presence of Down syndrome risk (>1/300) in the results of first trimester combined test or triple test and maternal age (67% and 20.1% respectively). Chromosomal polymorphism (46,XX,pstk,22+ and 46,XY,pstk21+) was determined in only 2 patients (1.3%). Amniotic fluid leakage was observed in totally 2 patients (1.3%) and pregnancy loss in 1 patient (0.6%). Approximately 97% success rate was achieved for first needle input. As a result, 16-18 weeks amniocentesis is an easy and safe diagnosis method. However, as it is remarked that the risk of pregnancy loss decreased by experience, it should be keep in mind that 1/150 fetal loss is possible.

Key words: Amniocentesis, genetic diagnosis, fetal loss.

Tam Metin: PDF