SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2009)

Multidisipliner Yeni Bir Bilim Dalı: Biyoinformatik ve Tıpta Uygulamaları

Mümin Polat, Aynur Gül Karahan

Özet


Biyolojik sistemler ve olaylar hakkında toplanan bilgilerin sağlıklı biçimde değerlendirilmesi; biyoloji yanında biyokimya, kimya ve tıp ile bilişim bilimleri, matematik ve istatistiğin entegrasyonunun sonucu doğan yeni ve interdisipliner bir bilim dalı olan biyoinformatik sayesinde mümkündür. Biyoinformatik, biyolojik problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerinin kullanılması esasına dayanmaktadır ve biyolojik olayların moleküler düzeyde açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Biyoinformatik, biyolojik bilgilerin yaratılması ve saklanması için veritabanlarının oluşturulmasıdır.
Biyoinformatik medikal bilimlerde çok önemli bir rol oynamaktadır. Medikal bilimlerde son yıllardaki uygulamalar gen ekspresyon analizleri üzerine yoğunlaşmıştır. Genellikle farklı hastalıklardan etkilenen hücrelerin ekspresyonları derlenerek, sağlıklı hücrelerinki ile kıyaslanmakta ve aradaki farklılıklardan hastalık teşhisi ve hedef ilaç dizaynında yararlanılmaktadır. Bu sayede ekspresyona uğrayan proteine bağlanabilen bileşiklerin dizaynı ve daha da önemlisi ekspresyon seviyesinde değişime neden olan transkripsiyon regülatörlerinin belirlenmesi mümkündür. Bu bağlamda mikro-array deneyleri gerçekleştirerek, farmakolojik uygulamalarda cevabın değerlendirilmesi ve test edilecek ilaçların toksitesinin tahmininde ön bilgi edinilmesi söz konusudur.
Bu derlemede oldukça yeni bir bilim dalı olan biyoinformatiğin tıpta ve farmakolojide kullanımı açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Biyoinformatik, İlaç Dizaynı, Genomik.

Abstract

A new multi-disciplinary scientific branch: Bioinformatics and its applications in medicine

A healthy evaluation of the information gathered on biological systems and incidents is possible due to bioinformatics, a new and interdisciplinary scientific branch growing out of the integration of medicine, biochemistry, chemistry, informatics, math and statistics as well as biology. Bioinformatics is based on making use of informatics technologies in order to solve biological problems and helps biological events to be explained at a molecular level. Bioinformatics is theation of databases in order to create and store biological information.
Bioinformatics play an important role in medical sciences. Recent applications in medical sciences have focused on gene expression analyses. In general, expressions of cells that are affected from different diseases are compiled and compared to those of healthy cells and differences between them are used to diagnose the disease and design the target medicine. Through this, it could be possible to design the components that can be attached the protein subject to expression, and what is more, transcription regulators causing change in expression level can be determined. In this context, what the points at issue are that micro-array experiments are carried out, and response is assessed in pharmacological practices, thus obtaining pre-information on toxicity of the medicines to be tested.
In this compilation, we have tried to explain the use of bioinformatics, a very recent scientific branch, in medicine and pharmacology.

Key Words : Bioinformatics, Medicine designing, Genomic.

Tam Metin: PDF