SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2011)

ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR’DAN ORİJİN ALAN ARTERIA HEPATICA DEXTRA

Aynur Emine Çiçekcibaşı, Nadire Ünver Doğan, Zeliha Fazlıoğulları, Özlem Öğüç Şanlı, Mustafa Büyükmumcu, Ahmet Salbacak

Özet


Özet
Rutin diseksiyonlar esnasında, 55 yaşında bir erkek kadavrada a. mesenterica superior’un varyasyonu tespit edildi. A. hepatica propria’dan ayrılan a. hepatica sinistra karaciğerin sadece sol tarafını beslemekte idi. A. hepatica dextra, a. mesenterica superior’un dalı olup, a. cystica’da bu arterden ayrılmakta idi. A. hepatica propria’nın varyasyonuna karaciğer cerrahisi ve radyolojik değerlendirmelerde önemli bir sorun olarak sık karşılaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: A. hepatica dextra, a. hepatica sinistra, a. mesenterica superior, varyasyon

Abstract
Right hepatic artery originated from superior mesenteric artery
The variation of superior mesenteric artery was observed in 55 years old male cadaver during the routine teaching dissections. The left hepatic artery originated from the proper hepatic artery and supplied only the left lobe of the liver. The right hepatic artery was arised from the superior mesenteric artery and supplied the right lobe and then cystic artery originated from this artery. The variation of the proper hepatic artery is often encountered as an important matter in liver surgery and radiological examination.
Keywords: Right hepatic artery, left hepatic artery, superior mesenteric artery, variation

Tam Metin: PDF