SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3 (2010)

BURDUR DEVLET HASTANESİNDE YATAN HASTALARIN İNTÖRN HEMŞİRELERDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Nurvet Büyükyörük, Belgin Dilmen, Mürüvvet Bayram

Özet


Özet
Amaç: Bu araştırma Burdur Devlet Hastanesinde yatan hastaların Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu intörn hemşirelerin uyguladığı hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma 1-31 Mart 2008 tarihleri arasında Burdur Devlet Hastanesinin acil servis dışındaki tüm servislerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında hastanede yatan hastalar oluşturmuştur. Örnekleme ise olasılıksız örneklem yöntemiyle seçilen araştırmaya katılmayı kabul eden ve iletişim problemi olmayan 102 hasta alınmıştır.
Veriler, bireysel özellikler formu ve Newcastle Hemsirelik Bakımından Memnuniyet Ölçegi (NHBMÖ) kullanılarak toplanmıştır.Ülkemizde Uzun tarafından 2003 yılında 280 hasta üzerinde çalışılarak ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği yapılmıştır. NHBMÖ ile hastanın, hasta odasında kaldığı sürece, hemşirelik bakımından memnuniyeti değerlendirilmektedir. Hastalar hemşirelik bakımının çeşitli yönlerinden memnuniyetlerini 19 maddeden oluşan, 5 puanlık likert ölçeğini kullanarak tanımlarlar.
Veriler SPSS 11.0 paket programında analiz edilmiş ve sayı, yüzde, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için belirtilen kurumdan yazılı izin, çalışmaya katılanlardan sözel onam alınmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Burdur Devlet hastanesinde yatan hastaların intörn hemşirelerin verdikleri bakım ile ilgili memnuniyet düzeylerinin incelendiği çalışmada, memnuniyet düzey ortalaması 100 üzerinden 67.96 ±12.57 olarak bulunmuştur. Hastaların genel olarak verilen hemşirelik bakımından memnuniyetleri orta düzeydedir. En yüksek değer olarak “hemşirelerin size ayırdığı zaman miktarı” en düşük değer olarak ise “hemşirelerin akraba ve arkadaşlarınızı rahatlatma biçimi” olduğu belirlenmiştir. Hastaların eğitim durumu ile memnuniyet düzeyi puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin düzenli şekilde ölçülüp bunun sonucuna göre ,intörn hemşirelerin eksik olduğu konuların belirlenmesi ve buna göre gerekli eğitimin interaktif şekilde planlanması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: hasta memnuniyeti; hemşirelik bakımı; öğrenci hemşire

Tam Metin: PDF