SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2011)

KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE TESPİT EDİLEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK VERİLER

Neşe Demirtürk, Tuna Demirdal

Özet


Amaç: Bu çalışmada Ocak 2007 - Aralık 2008 tarihleri arasındaki iki yıllık periyodda, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tespit edilen cerrahi alan infeksiyonlarının (CAİ) değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-yöntem: Devamlı prospektif surveyansla elde edilen veriler arasında, çalışmanın yapıldığı süre içinde tespit edilen CAİ ataklarının dosya bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Çalışma sonunda 113 hastada toplam 134 CAİ atağı tespit edilmiştir. Atakların %61.9’u (n=83) yüzeyel CAİ, %26.9’u (n=36) derin CAİ, %11.2’si (n=15) organ-boşluk CAİ olarak belirlenmiştir. İnfeksiyon etkenleri incelendiğinde gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaların benzer sıklıkta etken olduğu görülmüştür.
Sonuç: Hastanelerin tüm hastane infeksiyonları gibi CAİ’larının da surveyansını uygun şekilde yapması hem kendi verilerini elde etmesi açısından hem de hastanede olabilecek aksaklıkları ortaya çıkarması açısından önem taşımaktadır.

Tam Metin: PDF