SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 4 (2010)

Koroner arter hastalıklarının belirlenmesinde 128-çok kesitli BT’nin değeri

ahmet yeşildağ, Mehmet Munduz, Mustafa Kayan, Mert Köroğlu, Ahmet Özden

Özet


Amaç: Bu çalışmada yeni jenerasyon 128 çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile koroner arter hastalıklarında ve anomalilerinde klinik yararlılığın ortaya konması amaçlanmaktadır. Metod: Haziran 2009 - Nisan 2010 tarihleri arasında koroner arter hastalığı kuşkusu ile 128-ÇKBT ile koroner bilgisayarlı tomografi anjiografi (BTA) tetkiki uygulanan ardışık 40 olgu çalışmaya dahil edildi. Koroner BTA teknik parametreleri not edildi. Koroner arter darlıkları ve anomalileri her bir hasta ve segmentte değerlendirildi. Bulgular: Olgular 128-ÇKBT ile koroner BTA incelemesi ortalama 64± 2,1 mL kontrast hacmi ve 68 ± 11 atım/dakika kalp hızı ile elde olundu. Koroner BTA, 22/40 olgunun 47 segmentinde darlık gösterdi. Koroner arter anomalisi 40 olgunun 24’ünde saptandı.
Sonuç: Klinik pratikte, 128 kesit ÇKBT ile koroner BTA, koroner arter hastalıklarının ve anomalilerinin değerlendirilmesinde kullanışlı bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: BT anjiografi, koroner damarlar, anomaliler, ÇKBT

Abstract
The value of 128-MSCT in detection of coronary artery disease
Objective: The aim of the study, was to evaluate to potential clinical value of a new generation of 128 multislice computed tomography (MSCT) system in the coronary artery disease (CAD) and anomalies.
Method: Between June 2009 and April 2010, fourty consecutive patients with suspected CAD underwent coronary CTA by 128-MSCT. Technical parameters of coronary CTA were noted. Coronary artery stenosis and coronary artery anomalies were evaluated on both a per patient and a per segment basis.
Results: Coronary CTA by 128-MSCT were performed with average 64±2.1 mL contrast media volume and 68 ± 11 beats per minutes heart rate. Coronary CTA showed stenosis in 47 segments of 22/40 patients. Coronary anomalies in 24/40 patients were detected.
Conclusion: In clinical routine, coronary CTA with 128-MSCT is useful tool for evaluation of CAD and coronary artery anomalies.
Key words: CT angiography, coronary vessels, ,anomalies, MSCT

Tam Metin: PDF