SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2010)

İSTANBUL İLİNDEKİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

merve kocaakman

Özet


İSTANBUL İLİNDEKİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

ÖZET
Amaç: Bu araştırma, İstanbul ilindeki Hemşirelik Yüksekokulu birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarındaki değişimi ortaya koyarak, aldıkları eğitimin sağlık davranışları üzerine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı-ilişki arayıcı olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yapıldı.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, Hemşirelik Yüksekokulu birinci ve dördüncü sınıfta eğitim gören 708 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 506 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri, “Veri Toplama Formu” ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” kullanılarak toplanıldı.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 20.93±1.84 olup, %90.5’inin kız, %40’ının yaşamlarının büyük bir kısmını büyükşehirde geçirdiği ve yarısından fazlasının (%51.3) dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %83.4’ünün sağlığını iyi olarak algıladığı belirlendi. SYBD ölçeğinden alınan toplam puan 124.11±22.21 olarak belirlendi. Lojistik regresyon analiz sonuçları yaş, bir işte çalışma durumu, arkadaş ilişkileri ve sağlık algısının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediğini gösterdi.
Sonuç: Hemşirelik yüksekokullarında verilen eğitimin, öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediği belirlendi. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik yüksekokullarında verilen eğitim programının geliştirilerek sürdürülmesi önerildi.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, Hemşirelik öğrencileri, Sağlık davranışı, Sağlığı geliştirme

HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIOR OF THE STUDENTS AT THE NURSING COLLEGE IN ISTANBUL

SUMMARY
Aim: This research has been done as descriptive-relation searcher in the 2008-2009 academic years to determine the effects of training on the health behavior by showing the healthy life style behavior changes of the students attending to the first and the fourth year classes at the nursing schools in Istanbul.
Method: The 708 students who are attending to the first and the fourth year classes at the nursing college formed the universe of this research, 506 students who admitted to take part in this research formed the sampling. Research data were collected by using "Data Collection Form" and "Healthy Lifestyles and Behavior Scale".
Indıcation: 20.93 ± 1.84 is the average age of students, 90.5 % of the students are girls and 40 % of the students have been living in the metropolis in a large portion of their life, more than half (51.3%) are fourth-class students. 83.4% of the students have perceived their health well. Total score taken from HLSB scale was determined as 124.11±22.21. Logistic regression analysis results shown that, age, working status of a job, friend relationships, and health perception affects the healthy lifestyle behaviors.
Result: It is determined that training at the nursing colleges affects the Healthy Life Style Behavior of the students. In the direction of the results of this research, the development of educational programs in nursing college has been proposed to be continued.
Keywords: Healthy Life Style Behavior, The students of Nursing, Health Behavior, Health Development

Tam Metin: PDF