SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1 (2010)

İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri

Zehra Küçüktepe, Mehmet Özaydın, Yasin Türker, Ercan Varol, Doğan Erdoğan, Abdullah Doğan, Hicran Hiçyılmaz, Hüseyin Vural

Özet


Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, koroner anjiyografide koroner arter ektazisi (KAE) saptanan olgularda asimetrik dimetil arginin (ADMA) düzeylerinin koroner arterleri normal olan ve koroner arter hastalığı (KAH) (çap daralması >%50) olan olgular ile karşılaştırılmasıdır.
Metod: Çalışmaya, Ağustos 2007-Şubat 2008 tarihleri arasında koroner anjiyografi yapılan ve çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan ardışık 88 hasta dahil edildi. Hastalar, KAE, KAH ve normal koroner arter gruplarından birine alındılar. Çalışmaya alınan hastaların serum örnekleri oda sıcaklığında eritildikten sonra Hasta serum ADMA düzeyleri ELISA yöntemiyle ve nitrik oksid (NO) metabolitleri fotometrik yöntem ile çalışıldı.
Bulgular: KAE olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte ADMA düzeyleri KAH (p1: 0.058) ve normal koroner gruplarına göre (p2: 0.08) daha düşük bulundu. Ortalama NO düzeyleri açısından KAE ile KAH arasında ve KAE ile normal koronerler arasında anlamlı fark tespit edilmedi.
Sonuç: KAE, KAH ve normal koroner arterleri bulunan hastalar arasında ADMA düzeyleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunamadı ancak KAE grubunda KAH ve normal koroner arter gruplarına göre daha düşük olma eğiliminde idi.

Anahtar kelimeler: Koroner arter ektazisi, asimetrik dimetil arginin, nitrik oksit

Abstract

Asymmetric dimethylarginine levels in patients with isolated coronary ectasia

Objective: The main objective of this study was to compare the plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels between the patients with isolated coronary artery ectasia (CAE) and individuals with normal coronary arteries or patients with coronary artery disease (CAD) (diameter loss>50%).
Methods Eighty-eight consecutive patients meeting study inclusion criteria who have undergone coronary angiography between August 2007 and February 2008, were participated in this study. All patients were separated into three groups: CAE, CAD and normal coronary artery. Serum levels of ADMA were measured by using ELISA method and nitric oxide metabolites levels were measured by using photometric method.
Results: Although statistically insignificant, serum levels of ADMA was lower in patients with CAE than CAD (p1: 0.058) or normal coronary arteries (p2: 0.08). There was no statistically significantly difference between CAE, normal coronary arteries or CAD with regard to nitric oxide levels.
Conclusion: There was no statistically significant difference between CAE, normal coronary arteries and CAD with regard to plasma ADMA levels but there was a trend of lower plasma ADMA levels in patients with CAE compared to normal coronary arteries or CAD.

Key words: Coronary ectasia, asymmetric dimethylarginine, nitric oxide

Tam Metin: PDF