SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 4 (2010)

Cinsel İstismar Mağduru Olan Çocukların Başvuru Şekilleri, Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri. Referral types of sexually abused children and their clinic and sociodemographic features.

zeynep göker, Evrim Aktepe, Selma Tural Hesapcıoğlu, Sema Kandil

Özet


Amaç: Bu çalışmada cinsel istismar mağduru olan çocuk ve ergenlerin klinik ve sosyodemografik özelliklerini, bölümümüze başvuru şekillerini saptamak amaçlandı.
Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına 2005 ve 2007 yılları arasındaki süre içinde başvurmuş olan çocuk-ergenlerin kişisel kartları geriye dönük incelendi. Cinsel istismar olgusu olarak değerlendirilen çocukların sosyodemografik ve klinik bilgileri toplanarak analiz edildi.
Sonuçlar: İki yıllık süreçte polikliniğimize başvuran cinsel istismar olgularının yüzdesi %1.3’dür. Toplam 62 olgunun yaş ortalaması 10.8 yaştır. Mağdurların %69.4’ü (n=43) kızdır. Olguların %66.1’i (n=41) adli olarak, %29.1’i (n=18) cinsel istismar nedeniyle yardım almak için, %4.8’i (n=3) psikiyatrik belirtileri nedeniyle polikiliniğimize başvurmuşlardır. İstismar yakınması olarak başvuran olguların %66.7’sinin (n=12) anneleri tarafından polikliniğe başvurdukları saptanmıştır. Suçluların çoğunun aile dışındaki kişilerden oluştuğu belirlenmiştir (%82.3, n=51). Tüm olguların %9.7’si (n=6) ensest mağdurudur. Olguların %85.5’i (n=53) psikiyatrik tanı almıştır. En sık saptanan psikiyatrik tanı travma sonrası stres bozukluğudur (%37.1, n=23).
Tartışma: Çalışmamızda saptanan bulgular, çocuk cinsel istismarının özellikleri ile ilgili bilgilerimizi arttırıcı niteliktedir. Cinsel istismarda bildirimde bulunulmamış olguların sayısal boyutu ürkütücü düzeyde olup çalışmamızdaki olguların çoğunluğu adli makamlara intikal etmiş olgulardır. Çalışmamızda ayrıca istismar edilen vakaların %16’sı mental retarde bireylerdir. Konuyla ilgili profesyonellerin riskli grupların tanımlanması ve koruyucu önlemlerin alınabilmesi için yol gösterici olacak çalışmalara yer vermeleri önemli olacaktır. Çalışmamızın sonuçları, mağdurların durumlarının anneleri tarafından değerlendirilip olayın adli boyutundan önce çocuk psikiyatristlerinden yardım arayışına girdiklerini de göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Cinsel istismar, çocuk, ergen, başvuru şekilleri.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to present childhood sexual abuse (CSA) cases seen at our department and to assess the referral types and their clinic and sociodemographic features of these cases.
Method: The clinical charts of all the patients seen at the Department of Child and Adolescent Psychiatry, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine between 2005 and 2007 were screened retrospectively. Sociodemographic and clinical data of sexually abused children were analyzed.
Results: Over a two-year period, patients who were referred to the Department of Child and Adolescent Psychiatry, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, 1.3% of those was CSA related. The mean age of the 62 cases was 10.8 years. Most of the victims were girls (69.4%, n=43). Sixty six and one percent (n=41) CSA cases were referred by the legal authorities, 29.1% (n=18) of patients were referred for psychiatric assessment and help because sexually abused, and 4.8% (n=3) of patients were referred for other psychiatric problems. Sixty six and seven percent (n=12) of CSA cases who referred for psychiatric assessment and help because sexually abused, were referred with her or him mother to our department. The offenders were generally an extra-familial acquaintance (82.3%, n=51). Incest cases were 9.7% (n=6) of all the CSA cases observed. Eighty five and five percent (n=53) of CSA cases had a psychiatric disorder. The most determined of psychiatric disorder was the post traumatic stress disorder (37.1%, n=23).
Conclusion: Results is attributed raising of knowledge about childhood sexual abuse. The numbers of sexually abused chidren which unannounced is very forbidding and, in our study, the most cases is referred by legal ways. In this study, 16% of sexually abused children had mental retardation, also. It is important that is define risky groups and take preventive measures for CSA by the professional. This results show that some of the mothers with sexually abused children were seeking for cure by coming to child psychiatrist before legal process.
Key words: Sexual abuse, child, adolescent, referral types.

Tam Metin: PDF