SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1 (2011)

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Farmakoloji Dersi ve Öğretim Elemanları ile İlgili Görüşleri

Halil Aşcı, Esin Kulaç

Özet


ÖZET
Amaç: Bu araştırmada Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SDÜSBF) öğrencilerinin, farmakoloji dersleri ve öğretim elemanları ile ilgili geri bildirimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 2010-2011 eğitim öğretim yılı 2. ve 3. sınıf öğrencileri katılmıştır. Kesitsel tipteki araştırmada, öğrenci geribildirimleri anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Geribildirimler 5’li Likert ölçeği ve açık uçlu sorular ile değerlendirilmiştir. Veriler PASW Statistics 18 for Windows programı ile değerlendirilmiştir. Analizlerde ANOVA ve t testi kullanılmıştır.
Bulgu ve Sonuçlar: SDÜSBF’de farmakoloji dersi alan 66 ebelik (ulaşma oranı: % 85.7), 62 hemşirelik (ulaşma oranı: % 77.5) ve 71 FTR (ulaşma oranı:%78.0) öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencileri en yüksek puanı dersin meslek hayatına yararlılığına ve FTR öğrencileri de sınav sorularının ders içeriğine uygunluğuna vermişlerdir. Tüm öğrenciler en düşük puanı ders süresinin yeterliliği konusuna vermişlerdir. Derslerin meslek hayatına yararlılığı ile ilgili soruya, hemşirelik öğrencileri diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek puan vermişlerdir. FTR öğrencileri ise diğer öğrencilere göre derse ayrılan süreyi anlamlı olarak daha yeterli bulmuşlardır. Cinsiyete göre tüm sorulara verilen puanlar açısından anlamlı fark saptanmamıştır.
Bu çalışmada SDÜSBF öğrencilerinin farmakoloji derslerinden genelde memnun oldukları saptanmıştır. Düşük puan alan dersin süresi ve meslek hayatına yararlılığı konularında gerekli düzenlemeler için ilgili bölümler ile işbirliği gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar sözcükler: Öğrenci geribildirimi, farmakoloji, sağlık bilimleri fakültesi

Tam Metin: PDF