SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (1996)

Myokard İnfarktüslü Olgularda Serum Bakır ve Seruloplazmin

Meral Fadiloğlu, Diler ASLAN, Bünyamin Kaptaoğlu, Murat Örmen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Mart; 3(1)


Myokard İnfarktüslü Olgularda Serum Bakır ve Seruloplazmin
Düzeyleri


Mehmet H. Köseoğlu, Meral Fadiloğlu, Diler Aslan, Bünyamin Kaptanoğlu, Murat Örmen


Özet

Bu çalışmada, miyokard infarktüsü (MI) geçirmiş hastalarda serum bakır ve seruloplazmin düzeylerinin bu hastalık ile ilişldsim saptamayı amaçladık. Onaltısı akut MI (AMI) (yağ 54±7) ve 31 'î eski miyokard İnfarktüslü (yaş 55±8) olmak üzere iki grup (yaş: 40-70, erkek) oluşturuldu. Aynı yağ gruplarında, soygeçmiş ve özgeçmişlerinde koroner arter hastalığı bulunmayan, sağlıklı 35 kişi kontrol grubu (yaş: 48±7) olarak seçildi. Bu kişilerde, açlık serum glukoz, trigliserid, total kolesterol, bakır ve seruloplazmin düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçüldü. Bu değerler sırasıyla, AMI'de 110±41 mg/dl, 197±90 mg/dl, 216±36 mg/dl, 148±16 ng/dl, 34.2±6.5 mg/dl, Mİ'de 103±34 mg/dl, 2I4±133 mg/dl, 207±41 mg/dl, 142±15 jug/dl, 31.3±4.5 mg/dl, kontrol grubunda ise 97±8 mg/dl, 146±71 mg/dl, 19I±33 mg/dl, 138±14 ng/dL, 29.0±4.3 mg/dl olarak saptandı. Serum bakır düzeyleri, kontrol grubuna göre AMI'de p< 0.05 düzeyinde, seruloplazmin düzeyleri ise AMI'de (p< 0.01) ve Mİ'de (p< 0.05) anlamlı yüksek belirlendi.

Sonuç olarak, yüksek serum bakır ve serulopltızmin düzeylerinin koroner arter hastalığının gelişiminde katkıda bulunabileceği, bu konuyu daha iyi aydınlatabilmek için hücre kültürleri üzerinde kontrollü deneyler ve epidemiyolojik çalışmaların yapılması görüşüne varıldı.Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, bakır, seruloplazmin.


Abstract

Serum Copper and Ceruloplasmin Levels in Myocardial Infarction

Thepurpose ofthis study is to evaluate the serum levels of ceruloplasnûn and copper in myocardial infarction (MI). Patient groups: Acute MI (AMI) (male, N=16, age 54±7), Old MI (male, N=31, age 55±S), Control group (healthy male people, N=35, age 48±7). in these groups, we determined the fasting serum glucose, triglycerides, total cholesterol, copper and ceruloplasmin. These valııes are 110±41 mg/dl, 197±90 mg/dl, 216±36 mg/dl, 148±16 ftg/dl, 34.2±6.5 mg/dl in AMI, 103±34 mg/dl 214±133 mg/dl, 207±41 mg/dl, 142±15 fjg/dl, 31.3±4.5 mg/dl in MI, 97±8 mg/dl, 146±71 mg/dl, 191±33 mg/dl, 138±14 {lg/dl, 29.0±4.3 mg/dl in controlgroup respectively. Ih comparasion with control group, there is a significant increase of senim copper (p< 0.05) and ceruloplasnûn (p< 0.01) levels in AMI, and also a significant increase of serum ceruloplasmin (p< 0.05) levels in MI.

We concluded that the high serum ceruloplasmin and copper levels could be a risk factor far coronary heart diseases. On the other hand experimental and epidemiologic studies can give more information in this subject.

Key Wordss Myocardial infarction, copper, ceruloplasmin.

Tam Metin: PDF