SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Epidural ve İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezide Meperidin

Tuna Erinçler, Nurettin Lüleci, Remziye Gül, M.Cüneyt Aksakal, Ahmet Tutan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

EPİDURAL ve İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİDE
MEPERİDİN


Tuna ERİNÇLER Nurettin LÜLECİ RemziyeGÜL M.Cüneyt AKSAKAL Ahmet TUTAN3


Özet

Epidurai ya da intravenöz hasta kontrollü analjezide meperidin uygulamaları klinikte sık olarak kullanılan metodlardır. Ancak bu iki uygulama yönteminin karşılaştırılması pek yapılmamıştır. Ayrıca lipofilik opioidlerin epidural kullanımlarının avantajlı olmadığını bildirenler de vardır.

Cerrahi girişimlerden sonraki ilk yirmi dört saat içinde epidural ya da introvenöz hasta kontrollü analjezi yöntemi ile hastalara meperidin verilmiş, analjezik ekti, yan etkiler, kullanılan doz ve hasta hoşnutluğu yönünden randomize, karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Tüm cerrahi girişimler epidural anestezi yöntemiyle gerçekleştirilmiş, postoperatif dönemde I. grup hastalara Epidural Hasta Kontrollü Analjezi (EHKA), H. Grup hastalara İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi (İHKA) yöntemiyle meperidin uygulanmıştır. 25 Olguda bu her iki yöntem ile de analjezik etkinin başlaması erken olmuş, daha sonra EHKA uyguladığımız olgularda ağrı skorlarının anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür (P

Tam Metin: PDF