SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1996)

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit SOD Düzeylerin Araştırılması

Ahmet Akkaya, Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun, Erhan Turgut

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Eylül; 3(3)

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit SOD Düzeylerin Araştırılması


Ahmet AKKAYA Ünal ŞAHİN Mehmet ÜNLÜ Nalan UYGUN Erhan TURGUT

Özet

Araştırma Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı konulan 18'i erkek, 12'si kadın toplam 30 olgu üzerinde yapıldı. Normal sağlıklı 14'ü erkek, I6'sı kadın toplam 30 kişi kontrol grubu olarak çalışıldı. Araştırma ve kontrol grubu olguların eritrosit süperoksit dismütaz (SOD) düzeyleri incelendi. KOAH'h olguların eritrosit ortalama SOD düzeyi 176,3 ± 7,95 ü/mlt, kontrol grubunun ise 172,7 ± 7,74 u/mlt olarak bulundu. KOAH'h olgularla kontrol grubu arasında, istatistiki olarak anlamlı farklılık saptanmadı (P>0.05).

Sonuçta serbest radikallerin hasarlayıcı etkisine karşı koruyucu etki gösteren SOD, KOAH'h olguların eritrositlerinde yüksek düzeyde bulunmamıştır. Bu sonuca göre, KOAH'h olguların serum SOD düzeylerindeki yetersizlik, hastalığın etyopatogenezinde rol oynayan faktörlerden biri olabilir.


Anahtar Kelimeler: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, Süperoksit dismütaz


Abstrtact


Investigation of SOD Levels in Eritrocyte in the Cases of Patients Who Have Chronic Obstructive Pulmonary Disease

The research has been done on patients who have chronic obstructive Pulmonary disease (COPD). Eighteen of them were male, and 12 of them were female. Thirty healthy people (14 male, 16 female) have been controlled. The levels of superoxıde dismutase (SOD) in eritrocyte cases of the researched and the controlled groups have been observed. The average level of SOD in eritrocyte in COPD cases has been found 176,3 ± 7,95 u/mlt but in the controlled group it has been found 172,7 ± 7,74 u/mlt. We have observed that there has been noremarkable difference between the controlled group and the researched öne (P>0.05).

As a result SOD, which has protective effect against the destructive effect of free radicals hasn't been found in high levels in COPD cases. According to this result, that the inefficency of the SOD level in eritrocytes in COPD may be öne of the factors which takes part in etiopathogenes.


Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease, süperoxide dismutase.

Tam Metin: PDF