SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1996)

Gebelikte Demir Tedavisiyle Serbest Radikal Oluşumu ve Antioksidan Tedaviyle Karşılanması

Hakan Kaya, Namık Delibaş, Ali Acar, Yasemin Babar, M.Okan Özkaya, Tanju Mandal, Çağatay Göçen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Eylül; 3(3)
Gebelikte Demir Tedavisiyle Serbest Radikal Oluşumu ve Antioksidan Tedaviyle Karşılanması


Hakan Kaya Namık Delibaş Yasemin Babar Mustafa Serteser Veysel Tahan Fatma Filiz An


Özet

Kadınlarda anemi, gebelik esnasında artmakta ve maternal-fetal morbidite ve mortaliteyi etkilemektedir. Serbest transisyon metallerinden olan Fe varlığında serbest radikal (OH ) oluşumu artmaktadır.

Bu çalışmamızda, 3. trimestirdeki anemili 32 kadında l ay süreyle 225 mg/gün ferroglisin sülfat, 28 kadında ise l ay süreyle 225 mg/gün ferroglisin sülfat ve 1500 ÎÜ/gün Vitamin A, 300 mg/gün vitamin C içeren polivitamin kombinasyonu kullandık. 3. trimestirde, gebeliğinde hiç ilaç tedavisi almayan, sağlıklı 23 kadın da kontrol grubu olarak alındı.

Fe kullanımı ile malondialdehid (MDA) düzeyinde anlamlı olmayan artma ve Fe ile beraber antioksidan kullanımı ile MDA'da anlamlı azalma görüldü. Glutatyon peroksidaz'ın (GPx) Fe kullanımıyla değişmediği, süperoksid dismutazın (SOD) yalnız demir kullanan gruba göre demir + antioksidan kullanan grupta anlamlı ölçüde azaldığı görüldü.

Sonuçta: Gebelikte demir tedavisinin yalnız anemi varlığında yapılması ve bunun antioksidan vitaminlerle desteklenmesi gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: Maternal anemi, Fe, MDA, SOD, GPx.


Abstract:


Free Radicals Generation in Pregnancy and Compore With Antioxidant Therapy

Anemia is increase in pregnancy period in vvomen life and thus maternal-fetal morbidite ve mortality is increase. Free radicals generation is increase vvith presence of the iron which vvas afree transition metals.

in this study, vve used 225mg/day ferroglycin sulfate during öne mounth in 32 vvomen and other 28 women were used 225mg/day ferroglycin sulfate, 1500U/day vitA and 300mg/day vit C who had iron-deficiency anemia in their pregnancies.In 23 vvomen had taken as control group vvho were in third trimestr, given any medicatlon and healthy vvomen.

We determinate that MDA levels \vere decrease meaninfully vvith using Fe + antioxidants when we used Fe alone, MDA levels vvere meaninglessly increased. SOD levels were decrease using Fe4-antioxidants treatment group than using only Fe treatment group.GPx levels vvere not change during Fe treatment.

Results: When vve treatment anemia in pregnancy period we must support this medication vvith polivitamin combination.


Key Words:Maternal anemia, Fe, MDA, SOD, GPx..

Tam Metin: PDF