SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Ayakbileği Kırıklarının Cerrahi Tedavisi

Osman Gazi Aksoy, Yusuf Aşık, Talip Kara, İlhami Telli

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Aralık; 3(4)


Ayakbileği Kırıklarının Cerrahi Tedavisi


Osman Gazi AKSOY Yusuf AŞIK Talip KARA İlhamı TELLİ


Özet

S.B. Ankara Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, Eylül 1993-Haziran 1996 tarihleri arasında, cerrahi tedavi uygulanıp, yeterli takibi yapılabilen (en az 6 ay) 42 ayakbileği kırığı değerlendirilmiştir. Olguların 27' si (% 64.2) erkek, 15' i (% 35.8) bayan, en küçük yaş 16, en büyük yaş 62, ortalam yaş ise 34.2 idi. Taraf lokalizasyonuna bakıldığında; 17 (% 40) olguda sağ, 25 (% 60) olguda ise sol ayakbileğinde kırık vardı. Etiyolojik neden olarak; düşme 25 (% 59.5) olgu ile ilk sırayı oluşturmaktaydı.

Olgular Lauge-Hansen' e göre sınırlandırıldığında, en büyük grubu Supinasyon-Eversiyon yaralanması oluşturdu (% 52.3). Gustillo sınıflamasına göre 12 açık kırık tespit edildi. Bunlardan 9' u Grade I, 3' ü Grade II açık kırıktı.

Operasyondan sonra olgular en kısa 7, en uzun 32 ay olmak üzere ortalama 16 ay takip edildi. Robert' in objektif ve sübjektif kriterlerine göre sonuçlar değerlendirildi. Objektif ve sübjektif olarak en iyi sonuçlar Supinasyon-Adduksiyon tipi yaralanmalarda elde edildi.

Komplikasyon olarak; yüzeyel enfeksiyon 7 (% 16.6), artrit 7 (% 16.6), sudeck atrofisi 3 (% 7.1), tibiofıbular sinostoz l (% 2.3) olguda görüldü.

Deplase bimalleoler ve trimalleoler kırıklarda, uygun anatomik redüksiyon sağlandığında ve önce lateral malleolün redüksiyonu yapıldığında, tatminkar fonksiyonel sonuçların elde edildiği görüldü.


Anahtar Kelimeler: Ayakbileği kırıkları, Cerrahi tedavi


Abstract

Surgical Treatment of Anele Fractures

42 patients with ankle fractures operatively treated in Ministry of Health Ankara Hospital 2nd Orthopaedic Clinic belween September 1993 andJune 1996 \vere evaluated. The patients had an average age of 34.2 (range, 16-62) with 27 male (64.2%) and 15 female (35.8%). 17 cases had right ankle fracture (40%) and 25 (60%) left. The fractures were due tofall in 25 (59.5%) ofthe cases.

When classified according to Lauge-Hansen, the majority of the fractures were Sıtpination-Eversion injuries (52.3%). 12 of the fractures were öpen, 9 ofthem Grade I and 3 ofthem Grade II according to Gustillo classifıcation.

The average follow-up was 16 months (range, 7-32 months). At the last follo\v-up examinations patients were evaluated according to Roberts objective and subjective criteria. The best results \vith operative treatment was obtained in Supination-Adduction fractures. Complications included superficial infection in 7 cases (16.6%), arthrosis in 7 (16.6%), Sudeck's atrophy in 3 (7.1%) and tibiofıbular synostosis in l case (2.3%).

in treaîing displaced bi- and trimalleoler fractures, the best results were obtained \vhen the fibula is fixedfırst and good anatomic reduction is obtained.


Key Words: Ankle Fractures, Operatively Treatment

Tam Metin: PDF