SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (1997)

Sirotik Hastalarda Karaciğer Rezeksiyonlarmda Vasküler Oklüzyonun Süresi ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Recep Çetin, Hilmi Kocaoğlu, Salim Demirci

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Mart; 4(1)


Sirotik Hastalarda Karaciğer Rezeksiyonlarmda Vasküler Oklüzyonun Süresi ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi


Recep Çetin Hilmi Kocaoğlu Salim Demirci


Özet

Karaciğer rezeksiyonlarmda kanama önemli bir komplikasyondur. Kanamayı azaltmak amacıyla de¬ğişik vaskûler oklüzyon yöntemleri kullanılmaktadır. Normal insan karaciğeri 60 dakikalık bir normotermik iskemiyi rahatlıkla talere edebilirken sirotik karaciğerlerde bu süre azaltmaktadır. Bu ça¬lışmada, karaciğer rezeksiyonlarmda vaskûler oklüzyon süresinin karaciğer enzim değişikliklerine olan etkisi değerlendirilmiştir.

8 'i sirotik olmak üzere 17 hastada karaciğer rezeksiyonu gerçekleştirilmiştir. Sirotik olgulara partal triad klempî uygulanmış, sirotik olmayan olgular kontrol grubu olarak değerlendirilmiş ve oklüzyonsuz öpere edilmiştir. Sirtoik olgularda operasyon sonrası 1,3 ve 7'inci günler SGOT, Alkalen fosfataz ve bilirubin düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük (p>0.005j, Albulmin ve SGPT düzeyleri arasında ise anlamlı fark bulunmamıştır. (p>0.05)

Bu çalışmada karaciğer rezeksiyonlarmda vaskûler oklüzyonun gerekliliği ve nonsirotik hastalarda 60 dakika, sirotik olgularda ise 30 dakika iskemini iyi bir şekilde tolere edilebildiği, özellikle sirotik ol-gulardaki komplikasyon riski göz önünde tutulduğunda partal triad klempinin oldukça önemli bir aperatif strateji olarak belirlenmesi geekliliğine inamaktayız.


Anahtar Kelimeler: Siroz, Karaciğer rezeksiyonu, Vasküler Oklüzyon.


Abstract


The Eftect of Vasculary Occlusion Period on Liver Function Tests in Hepatic

Resections, in Cirrhotic Patients

The most important complication of hepatic resection is hemorrhage. That's why there are many techniaues decribed by many authors. Partal triad occlusion is an alternative technique in hepatic resection in order to avoid from hemorrhage. in normal indMduals 60 minutes of ischemia can be tolerated by liyer without anyfunctional damage.

17 patients was the material ofthis study, 8 was cirrhotic and 9 was non-cirrhotic. in non-cirrhotic group 9 patients were undenvnet hepatic resection without portal triad occlusion and 8 cirrhotic patients were without portal triad odusion. in both groups liver function, tests \vere elevated after surgery, but there ~was no signifıcant difference. (p>0,05). At postoperatively seventh doy SGOT and SGPT were reversed ta normal valııes, 8 cirrhotic patients vere undenvent hepatic resection with portal triad occlusion. The liver function tests ofthis group compared with the noncirrhotic ones, and there was no signifıcant difference in SGPT and albumin levels(p>0.05) but there vvere signifıcant difference in SGOT, alkalen shosphatase and bilirubin levels \vhen compared \vithihe control group (p>0,005).

in conchtsion, portal triad occlusion can be tolerated 60 mins in normal individuals and 30 minş in cirrhotic patients. The hepatic damage was moniîorized by liver funciton tests and showed us that portal triad occlusion and ischemia did not cause more damage than the hepatic resection without portad triad occlusion. So portal triad occlusion is a well tolerated and reasonable alternative to avoid hemorrhage, especialfyon cirrhotic patients as the complication r ateş are elevated.Key Words: Cirrhosis, hepatic resection, portal triad occlusion.

Tam Metin: PDF