SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (1997)

Varikoselli Olgularda Spermatik ve Periferik Yen Lipid Peroksidasyon Düzeyleri

M.Kemal Atilla, M.Ramazan Şekeroğlu, Yüksel Yılmaz, Tevfik Noyan, Ahmet Aydoğmuş

Özet


üleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Mart; 4(1)


Varikoselli Olgularda Spermatik ve Periferik Yen Lipid Peroksidasyon Düzeyleri


M. Kemal Atilla M. Ramazan Şekeroğlu Yüksel Yılmaz Tevfik Noyan Ahmet Aydoğmuş


Özet

Varikoselin venöz staza ikincil hipoksiye yol açtığı bilinmektedir. Bu durum organizmada oksidatif hasar ve antioksidan mekanizmaların bozulmasına yol açabilmektedir. Bu çalışmada varikoselin serbest oksijen radikalleri ve bunun bir göstergesi olan lipid peroksidasyonu üzerine etkilerispermatik ve periferik venlerde araştırıldı.

Sol varikoselektomi yapılan W olgudan spermatik ve periferik ven kan örnekleri alınarak thiobarbitürik asit yöntemi ile serumda malondialdehit (MDA) ölçümü yapıldı. Toplam 10 sağlıklı, fertil erişkin kotrol grubu olarak alınıp periferik ven örneklerinde anılan yöntemle MDA değerleri saptandı.

Ortalama MDA, spermatik vende 4, 142±1.159 nmol/ml, periferik vende 3,402±L442 nmol/ml olarak bulundu. Olguların 12'sinde spermatik ven MDA değerleri periferik vende daha yüksek bulunmasına rağmen, aradaki fark anlamsız bulundu (p>0,05).

Varikosel hipoksiye yol açarak testiküler oksidatif hasar oluşturmaktadır. Bu hasarın direkt gösterge¬si olarak artan lipid peroksidasyon düzeyleri, özellikle spermatik ven düzeyi, hipoksi şiddetinin bîr gös¬tergesi olabilir.


Anahtar Kelimeler: Varikosel, hipoksi, lipid peroksidasyon.


Abstract


Lipid Peroxidation Levels of Spermatic and Peripheral Veins in The Patients with Varicocele

Varicocele has been known as to lead hypoxia seceondary to venous stasis. This may lead to oxidative stress and damage antioxidant mechanisms. in this studywe investigated the effects of Varicocele onfree oxygen radicals and as their indicator lipidperoxidation levels in spermatic and peripheral veins.

We obtained blood samples from the spermatic and peripheral veins in 19 patients who undenvent left varicocelectomy and MDA levels were measured in the sera using the method of thiobarbituric acid. A total of 10 healthy, fert ile subjects served as controls and MDA levels of peripheral veins vere determined accordint to the mentioned method.

Mean MDA was 4.142±1.159nmol/ml in spermatic vein and 3.402±1.442 nmol/ml in peripheral ve/n, in 12 of the patients MDA level in spermatic vein was higher than those of peripheral vein, but this was not statistically sgnifıcant (p>0.05). in controls, it vvas 3.155±1.023 nmol/ml and statistically not signifıcant (p>0.05),

Varicocele leads to testicular oxidative damage as a resut of hypoxia. Increased leves of lipid peroxidation, particularly in the spermatic veins as an direct indicator of the damage, may reftect the severity ofhypoxia.


Key Word$: Varicocel, hypoxia, lipid peroxidation.

Tam Metin: PDF