SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (1997)

Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktörü Pozitifliği ve Antibiyotik Direnci

Mastafa Demirci, Birdal Yorgancıgil, İsmail Demir

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Mart; 4(1)


Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktörü Pozitifliği ve
Antibiyotik Direnci


Mustafa Demirci Birdal Yorgancıgil İsmail Demir


Özet

Çeşitli klinik materyallerden hastalık etkeni ve kontaminant olarak izole edilen 63 Koagülaz negatif stafılokok susunun ( KNS) si ime yapımı tüp metodu ile araştırıldı. Hastalık etkeni olarak izole edilenlerde % 61, kontaminant olarak değerlendirilen suçlarda % 44 oranında slime pozitifliği saptandı. Yapılan antibiyotik (Penisilin, Ampisilin- sulbaktam Amoksisilin-klavulanik asit, Metisilin, Sefazolin, Seftriakson, Gentamisin, Eritromisin, Klindamisin, Siprofloksasin, Trimetoprim-Sulfametoksazol, ve Vankomisin) duyarlılık deneylerinde slime pozitif ve negatif suşlarda gentamisin direnci % 94, % 20, oranlarında belirlendi. Bu oranlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P0.05). Sonuç olarak, KNS' larda patojenite kriterinden slime faktörü yapımının da dik¬kate alınmasında yarar vardır.Anahtar kelimeler: Koagülaz negatif stafılokoklar, Slime, Antibiyotik duyarlılığı.


Abstract


Slime Factor Production and Antibiotic Resistence of Coagulase Negative Staphylococci

The incidence of slime production was invastigated in pathojenic and contaminant 63 coagulase negative staphylococci (CNS) strains isolated from different clinical semples using tübe method. Slime positivity was determined in isoleted as pathogen and as contaminant strains in ratio of 61 % and 44 % respeclively, This ratio was foundstatistically signifıcant (P