SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (1997)

Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Doppler Ekokardiyografi İle sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarının Seri olarak İzlenmesi ve İnfarktüsten Sorumlu Arterin Önemi

Turhan Kürüm, Gültaç Özbay

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 4(2)

Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Doppler Ekokardiyografı İle Sol

Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarının Seri Olarak İzlenmesi Ve İnfarktüsten Sorumlu Arterin Önemi


Turhan Kürüm Gültaç Özbay

Özet:

Bu çalışmada akut miyokard infarktüsü'nün (AMİ), sol ventrikiÜ'ün diyastolik fonksiyonu üzerine olan etkisini, değerlendirmek amaçlandı. Otuz erkek hasta, Doppler ekokardiografl ile infarktüslerinin 2, 4, 7, 10, 21, ve 42. günlerinde diyastolik akım parametrelerinin ölçülmesiyle seri olarak izlendi ve koroner anjiografi tüm hastalara çalışma sonunda uygulandı. Hastalar EKG'de anterior ve inferior AMİ olarak iki gruba ayrıldı. İnfarktüsten sorumlu arter (İSA) anterior AMt'de sol ön inen dal (SÖİD), inferior A Mİ'de sağ koroner arter (SKA) idi. Diyastolik akım parametrelerine göre akım örnekleri; bozulmuş gevşeme akım örneği gösterenler, restriktifakım örneği gösterenler ve pseudonofmal akım örneği gösterenler olmak üzere üç 'e ayrıldı. Anterior AMt grubunda, inferior AMÎ grubuna göre deselerasyon zamanı (DZ) daha kısa (p

Tam Metin: PDF