SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3 (1997)

Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde Yaşlıların Sigara İçme Alışkanlığı

Mustafa Öztürk, Osman Günay, Yusuf Öztürk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 4(3)


Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde Yaşlıların Sigara İçme Alışkanlığı


Mustafa Öztürk Osman Günay Yusuf Öztürk


Özet

Bu çalışmada, Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde yaşamakta olan ve ilçe nüfusunun %4.6'smı oluşturan 65 ve üzeri yaştaki 469 kişi araştırma kapsamına alındı ve bunların 417'sine ulaşıldı (%88.9). Araştırma grubundaki yaşlıların %48.2'si erkek, %66.9'u evli, %71.7'si okuryazar değil, %54.4'ü sosyal güvence¬den yoksun ve % 14.2 'si yalnız yaşamakta idi. Kadınlar arasında sigara içen kimsenin bulunmadığı araş¬tırma grubunda erkeklerin %26,9'u halen sigara içtiğini, %44.8'i içip bıraktığını ve % 28.3'ü hiç içme¬diğini belirtti. Araştırma grubundaki erkeklerde sigaraya başlama yaş ortalaması 23.2±10.2 idi. Sigara içme ile yalnız yaşama, medeni durum ve eğitim durumu arasında anlamlı ilişki bulunamazken; artan yaşla birlikte halen içenlerin oranında anlamlı bir şekilde azalma ve hiç içmeyenlerin oranında ise artma görüldü (x!=22. l, s.d. ^6 p=0.001).

Benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında araştırma grubundaki yaşlıların sigara içme durumunun, ül¬ke geneline göre daha düşük olduğu söylenebilir.


Anahtar kelimeler: Yaşlılar, sigara içme, prevalans


Abstract


Smokıng Prevalence Among Elderly Populatıon At Hacılar Dıstnct Of Kayseri

Aim ofthis study is to examine the smoking features of elderly population that lived in Kayseri Hacı¬lar district. For this purpose, 469 subjects who \vere 65 years öld andfourth \vere defmed and 417 of them (88,9%) could be reached. Among those \vho have responded, 48,2 \vere males, 66,9% were married, 18,3% were literate, 46,6% have had social assurance and 14,2 \vere living alone. No women werefound to have smoked in their life. Among males; 28,3% were non-smokers while 26,9 reported that they were current smokers and 44,8% reported that they were ex-smokers. Also among males, average ııge ofbeginnning to smoke was turned oıtt to be 23,2±10,2. There were no correlation between smoking and living alone, mariial status and education. Meanwhile, according thefındings, the rates of those who were current smokers vvere declining and non-smokers were ihclining as the age increases (x2=22, l sd=6, p=0,001).

Considering the resembling studies, these results seem lower in respect to our country in general.


Keytvords: Elderly, smoking, prevalehce

Tam Metin: PDF