SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1997)

Gebelikte Noneklamptik tik Epileptik Nöbet (Gestasyonel Epilepsi)

Baha Oral, Karsel Ertekin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Eylül; 4(4)

Gebelikte Noneklamptik tik Epileptik Nöbet (Gestasyonel Epilepsi)

Baha Oral Karsel Ertekin


Özet

Gebelikte ilk kez ortaya çıkan şuur kaybı ve/veya konvuhif atak durumlarında başta eklampsi ile ol¬mak üzere ayırıcı tanı yapılması gerekmektedir.

Epilepsi ilk kez gebelikte ortaya çıkabilir. Gestasyonel epilepsi olarak bilinen bu grupta hastaların üçte ikisinden fazlası sadece tek bir konvülzüyon geçirir. İzole nöbeti olan bir hastada basit tıbbi ve nörolojik araştırmalar ile rekürrens riskinin tahmini gerekmektedir ve antikonvûlzan drug tedavisi tartışmalıdır.

Kliniğimizde teşhis edilen nadir bir gestasyonel epilepsi olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel epilepsi, Antikonvûlzan tedavi, Rekürrens riski


Abstract

The First Noneclamptic Epileptic Seizure in Pregnancy (Gestational Epilepsy)

A differential diagnosis including eclampsia should be made in case of a single convulsion and/ör loss of conscioıısness occurring during pregnancy.

Epilepsy may appearfor thefırst time during pregnancy. in thîs group \vhich is also known as gesta¬tional epilepsy, more than two-thirds of patients will have only a single convulsion. Simple medical and neıtrologic investigations and estimation of risk ofrecurrence are indicated in a patient who has an iso-lated seizure. Anticonvulsant drug treatment is controversial.

Our purpose was to present such an unusual case of gestational epilepsy diagnosed at our hospital.

Key Words: Gestational epilepsy, Anticonvulsant treatment, Risk ofrecurrence.

Tam Metin: PDF