SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4 (2015)

KOAH alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların ekonomik yükü ve maliyete etki eden faktörler

Sami Deniz, Jülide Çeldir Emre, Ayşegül Baysak, Özer Özdemir

Özet


Amaç: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) alevlenme tanısıyla servise yatırılan hastaların ekonomik yükünün incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: KOAH tanılı 100 hasta, retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların verilerine bilgisayar sisteminden ulaşıldı, komorbidite bilgileri hastaların dosyalarından ve epikriz sisteminden elde edildi. Hastane faturalandırma sisteminden, kullanılan antibiyotiğin maliyeti ve toplam tutarı yazıldı. Bulgular: Hastaların 69’u erkek, 31’i kadın hastadan oluşmaktaydı ve yaş ortalaması 73,7 idi. Ortalama hastanede kalış süreleri 7,8±6,1 idi. Hastalara kullanılan antibiyotiklerin ortalama fiyatı 208.3 TL, kullanılan tüm ilaçların fiyatı 623.3 TL ve toplam maliyet 1202.2 TL olarak belirlendi. Antibiyotik kullanımı, toplam maliyeti anlamlı olarak artırdığı (p=0.002), yatış süresi ile maliyet arasında pozitif korelasyon olduğu (r: +0.889) ve yaşın maliyete etkisinin olmadığı saptandı (r: -0.006). Komorbidite varlığı; yatış süresini ve toplam maliyeti anlamlı şekilde artırdığı belirlendi (p

Tam Metin: PDF